is toegevoegd aan uw favorieten.

Oorlogsorganisatiën voor het Indisch leger

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel V.

Samenstelling van de Veld^ataljons op voet van oorlog.

Troepen. Transportmiddelen.

Samenstelline. Onderofficieren en "f g Karren met: =

_■ minderen. S =2 — ■ ' ■g Toelichtingen.

S P. g .» S 5 Sö

Ë £ ^ -a >§ S

"3 Euro- Amboi- Inlan- | -8 lf-3 g <5 S?

s peanen. neezen. ders. £ 'o"a M §. 2

0 o o CN a

: i

Staf van het Bataljon. j , ^ ^ujt fl| g(jjt 0nderoff. kwartiermeester.

Luitenant-Kolonel of Majoor 1 „ „ ö Schrijver.

Luitenant-adjudant.. « — ~ ~~ 2 2(a) ~ — ~ H Offn. van Gez. Ie of 2e kl.

Personeel der Militaire Administratie.!..' J m 7",» - | - 2 2 a - - - Q Ziekenverpleger van het hospitaal personeel.

Personeel van den Geneeskundigen dienst.: ' a> L I ~ ~ 1 2 a ~ ~ ~ ! %eo der stafschnjvers treedt op als facteur en wagenmeester.

Adjudant-onderofficieren a ^' ' —' — — — — — ( ) Kunnen al naar den landaard van het bataljon, ook Ambomeezen of

Stafschrijvers o/s\ '■ ~ — — — Intanders zijn. Doen zoodra noodig dienst als ziekendrager.

Staftamboer..':::::': _ — — — — — — — (') Van het Wapen der Artillerie.

Stafhoornblazers 9 — U ^'e no°' (")■

Bataljonsmuziek... _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' () Kan ook Ambomees zijn.

Geweermaker _ w — — — — — — — (10) Kan ook Inlander zijn.

Meester-Kleermakeri . — — — — — — — (") Kunnen gedeeltelijk vervangen worden door Europeesche korporaals.

Id. Schoenmaker. 1 ~ ~~ — Zie noot (").

Voertuigen — — ~~ ~ — — — W Bedienden.

Draagpaarden — — — — -y> ~~ ® (c) — (7 Hieronder 1 reserve-geleider (bij den gevechtstrein).

0 | j — — — — ->2(d) — --- 42 (e) (c) NI. 2 voor den bagagetrein eu 4 voor deu geneeskundigen dienst;

jotaal " ~~ —— éèn der 4 karren bevat hetzij 4 draagtuigeu benevens 8 draagbaren,

® - — 5 «9 — 6 42 hetzij de wapening enz. der als ziekendragers aangewezen militairen

— [zie noot (")].

„ ~~j (d) NI. 14 geleiders en 2 reserve-geleiders bij de kreebrug, pionier-

li. r-ene Luropecsche Compagnie. gereedschappen en seinmiddelen, en 14 geleiders en 2 reserve-geleiders

Kanitp'n ï mun'l'e-

i e) 'v I — — — — 1 (a) — — — («) NI. 14 voor de kreebrug, pioniergereedschappen «n seinmiddelen en

le,-2e of onderluitenants 3 _ _ _ _ 4W 28 voor de munitie.

Sergeant-majoor — 1 _ _ f _

Fourier .......... _ <

Sergeanten ]' [ _ q

Korporaals _ 8 _ ~ _ Z Z

T a mboers 9 _ ~~

Hoornblazers <

Fuseliers — 129 — Z Z

Personeel van den Geneesk. dienst (8) i |

Voertuigen van den Bagagetrein __ 2 Z 9~

1 ~ - _

Totaal 4 151 — _ _ j 6 |~~ Z 2 Z

III. Eene Amboineesche Compagnie.

Kapitein j 'lfal

lë, 2e of onderluitenants .i.:."."!: 3 — _ ! _

Sergeant-majoor « j * '

Fourier.; ::.:n::::i:::::" — _ _ z — — _ z

Sergea nten — 8 8

Korporaals a ~

Tamboers.' _ _ 9

Hoornblazers j — j '

Fuseliers ::::::::::::::: _■:-:::: :■ _ _ ,2; _ _ _ _

Personeel van den Geneesk. dienst (8) ■

Voertuigen van den Bagagetrein " i ii ii. _ _ __ 2 _2 —

Totaal 4 I 11 ! 140 ZT Z"*" 6 Z 2 Z_

Oorlogsorgahisatiën. 4