is toegevoegd aan uw favorieten.

De arbeidsbeurs voor den Indischen dienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwen, als het ware eene „zending" is toevertrouwd, plichten zijn opgelegd.

En tot deze plichten behoort zonder twijfel in de eerste plaats: dat wij Indië, voor zoover Tiet zichzelf nog niet helpen kan, voorzien van de werkkrachten, waaraan het zoo dringend behoefte heeft.

Daartoe is vooral noodzakelijk, dat — daargelaten de wenschelijklieid om bij de opvoeding van ons volk volle aandacht te schenken, om bij het onderwijs, vooral bij het middelbaar-, gymnasiaal- en hooger onderwijs, een zeer belangrijke plaats in te ruimen, aan onze overzeesclie bezittingen —, meer en beter dan tot dusver geschiedde, den Nederlander in het algemeen en het studeerende Nederlandsche jonge geslacht in het bijzonder duidelijk worde gemaakt wat en hóè — in verband met de nooden en behoeften van land en volk daarginds — ons pogen en streven, ons werken en leven in Indië is. Dan is het ook noodig dat ons volk er diep van doordrongen rake, dat zij, die naar Indië trekken, zijn goeden naam hebben te handhaven, zijn eer hebben op te houden, en dat dit alleen aan de beste zijner zonen en dochteren kan worden toevertrouwd.

De Regeering stelt, zooals vanzelf spreekt, alle pogingen in het werk om voor de verschillende takken van den Indischen staatsdienst het noodige personeel te verkrijgen.

Advertenties worden geplaatst, vlugschriften verspreid, geldelijke steun wordt door het Land verleend bij de opleiding voor verschillende betrekkingen, enz. ')

En thans is onder den naam: ,,Arbeidsbeurs voor den Indi-

') Een lijst van de betrekkingen, waarvoor mot lands steun wordt opgeleid, wordt op aanvrage gaarne door de Arbeidsbeurs toegezonden.