is toegevoegd aan uw favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's-Gravenhage, 30 April 1917.

Aan de Besturen van de Waterschappen der Belawan-, Deli- en Pertjoetrivieren in het Cultuurgebied der Oostkust van Sumatra te Medan.

Ter voldoening aan de opdracht, mij verstrekt bij schrijven van Uwen Voorzitter dd. 25 Mei 1916 no. 13, heb ik de eer U hierbij mijn advies in zake de reglementeering' van Uwe waterschappen aan te bieden.

Uwe opdracht werd door mij aanvaard in mijn aan Uwen Voorzitter gericht schrijven van 6 Juli 1916.

De uitvoering dezer opdracht ondervond vertraging tengevolge van onvoorziene omstandigheden, waarvan uitvoerige mededeeling aan Uwen Voorzitter werd gedaan bij schrijven van 5 Maart 1917.

Deze vertraging bracht één voordeel mede, n.1., dat bij het opmaken van mijn advies rekening kon worden gehouden met die nieuwste gegevens van de Pruisische waterschapswetgeving, welke gegevens door mij in een afzonderlijke publicatie over „Moderne Pruisische Waterschappen" zijn verzameld. Toezending dezer ter perse komende publicatie zal volgen.

In de hoop, dat mijn advies moge bijdragen tot een rationeele ontwikkeling van de organisatie Uwer waterschappen, teeken ik,

Met hoogachting,

A. GROOTHOFF.