is toegevoegd aan uw favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5-2

waterschapgebied noodzakelijk, dan wordt zulks door de grensomsclirijving van liet gebied volstrekt niet uitgesloten. (Zie hierover verder de toelichting van art. 5 van het Algemeen Waterscliapsreglement op bl. 19).

De werkkring van het waterschap, in § 2 aangegeven, is gebaseerd op Art. 3 van de Waterschapsverordening, waarin de taak van de ingestelde waterschapsbest uien is omschreven.

Het volgende is omtrent de opgenoemde onderdeelen a—e van dien werkkring op te merken:

ad a. In plaats van het in de Waterschapsverordening gebruikte woord „watertoestand" is hier de Hollandsche term „waterstaat" gebruikt, die m.i. de bedoeling beter weergeeft als omvattende duidelijker behalve het geograpliiscli begrip „watertoestand" ook het technische begrip „waterwerken".

Feitelijk is „waterstaat" een anthropogeographisch begrip, dat betrekking heeft op het technisch ingrijpen van den mensch in de natuurlijke gesteldheid en loop van het water, hetzij voor afwatering, waterkeering, bevloeiing of anderszins.

Het gebruik van den term „waterstaat in dit artikel geeft ook directe aansluiting op Art. 2 van het Algemeen Waterschapsreglement, waarin gesproken wordt van „waterstaatsbelangen" en op het doel van het \\ aterschap n.1. de verbetering van den „waterstaatkundigen toestand".

ad. b. Het instellen van waterstaatkundige onderzoekingen als onderdeel van den werkkring van het waterschap kan niet gemist worden om te komen tot de In Art. 3 der Waterschapsverordening bedoelde voorstellen aan den Cultuurraad.

In Nederland en Pruisen worden geen waterschappen opgericht alvorens de door het waterschap tot uitvoering te brengen plannen vaststaan. Men heeft dan een vaste basis voor den werkkring van het waterschap,