is toegevoegd aan uw favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het waterschap, zoodat er in de administratieve behandeling geen onderscheid is tusschen dit werk en nieuwe eigen waterscliapswerken, dan dient het gebracht te worden op den ligger van verordening d, welke uitsluitend betrekking heeft op de aan het waterschap toebehoorende waterscliapswerken waarover het dus volledige zeggenschap heeft.

Indien de verordeningen van het privaatrechtelijk waterschap in sommige gevallen wegens gemis aan rechtskracht niet tot het beoogde doel kunnen voeren, zal de Cultuurraad als publiekrechtelijk lichaam met hare verordeningen en keuren moeten bijspringen.

Het niet publiekrechtelijk waterschap mist n.1. de bevoegdheid tot het vaststellen van rechtsgeldige keuren (strafverordeningen).

Artikel 10.

Plannen.

De splitsing der plannen in een algemeen plan, eventueel nog in onderdeden te splitsen, en in bijzondere plannen ligt voor de hand. Men komt daardoor spoediger tot overeenstemming en dus tot geleidelijke uitvoering van de noodige werken tot verbetering van den waterstaatkundigen toestand in liet waterschapsgebied.

Zoodra het waterschapsbestuur met een groep van belanghebbenden in het waterschap tot overeenstemming komt, wat betreft de kosten van een waterstaatswerk, kan daartoe worden besloten krachtens een „bijzonder plan", dat geenszins aan liet „algemeene plan" behoeft aan te sluiten. Een zoo algemeen plan, waaraan alle bijzondere plannen zonder uitzondering aangesloten kunnen worden, kost te veel tijd van voorbereiding.