is toegevoegd aan uw favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 3. Geschillen omtrent de grenzen van liet waterschap worden beslist door den voorzitter van den Cultuurraad.

§ 4. Veranderingen in de grenzen van het waterschap worden door den Cultuurraad vastgesteld.

Artikel 3.

Doel en werkkring.

§ 1. Het waterschap heeft ten doel de verbetering van den waterstaatkundigen toestand in het gebied, omschreven in Art. 2.

§ 2. De werkkring van het waterschap omvat:

a. het uitoefenen van toezicht op den waterstaat in zijn gebied;

b. het instellen van waterstaatkundige onderzoekingen ;

c. het regelen van de waterschapstoestanden;

d. het in beheer en onderhoud nemen van waterstaatswerken ;

e. het ondernemen van werken in het belang van het waterschap.

Artikel 4.

Deelnemers.

§ 1. Als deelnemers kunnen tot het waterschap toetreden de belanghebbenden in het waterschap, die vermeld zijn in een door het bestuur jaarlijks onder nadere goedkeuring van den Cultuurraad vast te stellen staat van belanghebbenden. § 2. De toetreding geschiedt krachtens tusschen de belanghebbenden en het waterschapsbestuur te sluiten overeenkomsten volgens door het bestuur