is toegevoegd aan uw favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

benoemen door het bestuur. De betrekkingen van secretaris en penningmeester zijn vereenigbaar.

§ 2. De instructiën van den secretaris, den penningmeester en het overige personeel worden vastgesteld door het bestuur, evenals het reglement, dat de jaarwedde van den secretaris en de aanstellings- en dienstvoorwaarden van het door het bestuur benoemde personeel regelt.

§ 3. De secretaris woont de vergaderingen bij van het bestuur en ontwerpt daarvan de notulen; hij bewaart het archief en houdt den inventaris daarvan bij. Alle stukken, welke van het bestuur uitgaan, worden door den secretaris mede onderteekend.

§ 4. De penningmeester doet alle ontvangsten en alle uitgaven van het waterschap, welke door hem in de volgorde, waarin zij plaats hebben, in een register worden aangeteekend. Hij is verantwoordelijk voor het hem opgedragen beheer en doet jaarlijks onder overlegging der bescheiden aan het bestuur rekening van de door hem voor het waterschap gedane ontvangsten en uitgaven.

Artikel 9.

Verordeningen.

§ 1. Het bestuur van het waterschap stelt onder nadere goedkeuring van den Cultuurraad de volgende verordeningen vast:

a. Verordening betreffende het toezicht op bestaande waterstaatwerken, niet in beheer, onderhoud of gebruik bij het waterschap, bij welker instandhouding en gebruik het waterscliapsbelang betrokken is;

b. Verordening betreffende het toezicht op nieuwe waterstaatswerken, niet tot de waterschapswer-