is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK A.

Pensioenen.

I. REGLEMENT

OP HET VERLEENEN VAN PENSIOENEN AAN EUROPEESCHE

BURGERLIJKE AMBTENAREN IN NEDERLANDSCH-INDIË. (Ind. SB. 1881 n°. 142, zooals dat sedert is gewijzigd en aangevuld).

Art. 1.

Europeesche ambtenaren, behoorende tot den burgerlijken dienst in Nederlandsch-Indië, die eervol daaruit zijn ontslagen, hebben recht op pensioen, indien zij:

a. een diensttijd hebben van twintig jaren en den ouderdom van 45 jaren hebben vervuld;

b. in of door de uitoefening van hun ambt of ter zake van die uitoefening, hetzij ten gevolge van gewelddadige aanranding of verzet, hetzij van met gevaar gepaarde dienstverrichtingen, wonden of gebreken bekomen hebben, die hem volstrekt ongeschikt maken langer te dienen.

Hun kan na eervol ontslag uit 'sLands dienst pensioen worden verleend, indien zy:

c. een diensttijd hebben van minstens tien jaren en ongeschikt worden geacht voor verderen dienst;

d. een diensttijd hebben van minstens vijf jaren en door wel bewezen

ziels- of lichaamsgebreken belet worden langer te dienen.

Ook kan hun pensioen worden verleend, ongeacht hun diensttijd en leeftijd :

O als z|j eervol uit den Indischen dienst zijn ontslagen wegens eene

-) Ten aanzien van eervol uit den Indischen dienst ontslagen Europeesche urgerlijke ambtenaren, aan wie pensioen wordt verleend op grond van Reglementen. Boirs.