is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indiening van zijn verzoek uit 'slands dienst mocht worden ontslagen om andere reden dan ziels- of lichaamsgebreken, niet het gevolg van eigen moedwillige handelingen of van ongeregeld gedrag; i. de by volmacht in het huwelijk getreden echtgenoote van hem, die in Nederlandsch-Indië in tijdelijken dienst is en de kinderen, die ten gevolge van dat huwelijk leden van zijn gezin zijn geworden, en wel in de klasse waarin de man, wanneer hy in vasten dienst ware, volgens de bepalingen van dit reglement zou behooren op het tijdstip van vertrek van de vrouw, mits: wanneer er een verband is op het tijdstip van vertrek der bjj volmacht gehuwde echtgenoote, dat verband nog ten minste twee jaar loopt of zoodanig gewijzigd wordt dat het ten minste nog twee jaar zal loopen en daarenboven uit de oorspronkelijke of later aangevulde akte van verband volgt dat de verbintenis tot teruggave van pasagekosten ook geldt voor die welke betaald worden ingevolge deze bepaling;

wanneer er geen verband is, de man zich verbindt om, wanneer zijn tijdelijken dienst binnen twee jaar na het vertrek zijner echtgenoote mocht eindigen om andere redenen dan overgang in vasten dienst dan wel physieke ongeschiktheid buiten zijn eigen toedoen ontstaan (ter beoordeeling van de Regeering), terug te betalen de ingevolge deze bepaling door de Regeering betaalde gelden.

§ II. Gelijk recht als in § I van dit artikel hebben, doch slechts voor éénmaal en voorzoover zij zich in Europa bevonden dan wel op weg daarheen waren, in de gevallen hieronder sub a en b tijdens het ontslag, in het geval sub c tijdens het overlijden van den echtgenoot of vader, in het geval sub d tijdens het vonnis van echtscheiding in de registers van den burgerlijken stand werd ingeschreven en in het geval sub e op het voor het hoofd des gezins aangegeven tijdstip:

a. alle in Nederlandsch-Indië geboren personen, die eervol met toekenning van of met recht op pensioen ol gagement ten laste van de Indische begrooting uit den dienst zijn ontslagen;

b. alle in Nederlandsch-Indië geboren burgeljjke ambtenaren, die - zonder recht op pensioen te kunnen doen gelden — wegens ziels- of lichaamsgebreken uit den dienst ontslagen worden, mits zij binnen twee jaar nadat hun het ontslag verleend werd de terugreis naar Nederlandsch-Indië aannemen;