is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. eene opgave van de kosten, die van gouvernementswege voor den overtocht worden voldaan;

f. eene aanwijzing van de maatschappij of maatschappijen met wier stoomschepen, of, wordt overtocht per zeilschip vergund, van het schip, waarmede bet geoorloofd is de reis aan te nemen;

g. eene aanwijzing van de klasse, waartoe de passagiers aan boord zullen moeten behooren;

h. eene aanwijzing van het tijdstip, waarop de reis uiterlijk behoort

te zijn aangenomen;

i. de voorwaarde, dat de gouvernementspassagier of - als de opdracht of vergunning is afgegoven voor een gezin — het hoofd van het gezin, de door de Regeering voor den overtocht te betalen of betaalde gelden moet vergoeden, wanneer de reis binnen den bepaalden tijd niet wordt aanvaard of, aanvaard zijnde, zonder wettige redenen, ter beoordeeling der Regeering, wordt afgebroken vóór hare beëindiging, tenzij vóór den aanvang der reis vergunning is verkregen om haar op een bepaalde plaats af te breken, wat de reizen naar Nederlandsch-Indië betreft van den Minister van Koloniën en wat de reizen naar Nederland betreft, van den Gouverneur-Generaal.

Art. 14.

Yoor den overtocht van gouvernementspassagiers worden aan de maatschappijen, met welke de Regeering daarvoor een contract heeft aangegaan, de bij dat contract overeengekomen gelden voldaan.

Aan de Fransche Compagnie des Messageries Maritimes en aan de Engelsche Peninsular and Oriental Steam Navigation Company en de Duitsche Nord-Deutsche Lloyd en Hamburg-Amerikanische Packetfahrt Actiën Gesellschaft Oost-Azië lijn, zoomede aan de reederijen van onder Nederlandsche vlag varende zeilschepen, wordt voor deu overtocht van gouvernementspassagiers niet meer voldaan, dan aan de maatschappijen welke daarvoor een contract met de Regeering hebben aangegaan, verminderd met zooveel als volgens dat contract door die maatschappijen aan de passagiers wordt uitbetaald bij inscheping of ontscheping in een haven van de Middellandsche Zee.

Aan gouvernementspassagiers, die de reis maken met de genoemde Fransche, Engelsche en Duitsche maatschappijen, wordt vóór den aanvang der reis van Regeeringswege uitbetaald het verschil tusschen hetgeen aan die maatschappijen wordt betaald en de met de maat-