is toegevoegd aan uw favorieten.

Het een en ander over het tariefwezen der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is ook de reden, dat in vele opzichten het spoorwegtariefwezen op Java in een stadium verkeert, hetwelk de Europeesche spoorwegen reeds geruimen tijd achter den rug hebben.1)

In verband met het doel van dit werkje zal in de volgende bladzijden slechts dan van de toepassingen in Europa van de theorieën van het tariefwezen melding worden gemaakt als dit voor de verduidelijking van de behandelde stof noodig mocht zijn.

Waar de beteekenis van het begrip „spoorwegtariefwezen" zeer uitgebreid is — men dient onder dien term te verstaan de samenvatting van alles, wat met betrekking tot spoorwegtarieven theoretisch en practisch van belang is — kan in de volgende hoofdstukken slechts de behandeling van de voornaamste onderdeelen plaats vinden, t. w. in hoofdzaak de theorieën, welke ten grondslag liggen aan de berekening van vrachtprijzen en bijkomende kosten, voorts in meer beknopten vorm de instradeering of verkeersleiding en de verdeeling van het verkeer en van de vrachtopbrengst. Omtrent de indeeling nog het volgende: De goederentarieven, welke bij spoorwegexploitatie van overwegend belang zijn, worden om die reden het eerst behandeld, alsook omdat vele algemeene beschouwingen betreffende die tarieven eveneens voor de andere gelden.

II. ALGEMEENE BEGINSELEN VAN VRACHTPRIJSBEPALING.

In de taak van een spoorwegbestuur bekleedt de regeling der tarieven, d.w.z. de bepaling van de vrachtprijzen voor het vervoer van personen en goederen en de vaststelling van de voorwaarden voor de toepassing dier vrachtprijzen eene zeer voorname plaats.

Hoe moeten die vrachtprijzen worden bepaald? Hoe hoog moeten zij zijn? Ziedaar vragen, welker beantwoording tot de moeilijkste problemen behoort, welke een spoorwegbestuurder ter oplossing worden voorgelegd.

') Waar men op Java — om een enkel voorbeeld te noemen — no? niet

IS frpknmpn (e*ri vprmnpHAliib- nnl/ ninf ml \ i

. o *—— .v.mwuvi.jn wv/iy ^di ivuiuciiy iui cenc diyemeene

invoering van retourkaarten, heett men deze in 1907 in Duitschland reeds afgeschaft en bestaat in Nederland de drang — in elk geval de wensch — dit goede voorbeeld te volgen. *