is toegevoegd aan uw favorieten.

Het een en ander over het tariefwezen der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omstandigheden ten vervoer aangeboden.

(5) Zij worden door de bestuurders aanstonds openlijk aangekondigd en blijven ten minste voor den tijd van drie maanden van kracht.

Art. 11. Aankondigingen betreffende den dienst. Alle door dit reglement gevorderde aankondigingen betreffende den spoorwegdienst geschieden in alle nieuwsbladen, verschijnende op plaatsen, waarlangs de spoorweg loopt, tenzij slechts enkele daarvan door den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken tot dat doel zijn aangewezen.

Art. 12. Xoste/oos vervoer in het belang van 's Xands dienst. Voor zoover daaromtrent bij de voorwaarden, waarop de vergunning tot uitoefening van den dienst is verleend, niet anders is bepaald, heeft het vervoer van:

a. brievenmalen en van de personen met het overbrengen daarvan belast, zoomede van brieven- of telegrambestellers in de uitoefening hunner betrekking,

b. personen onder geleide van het openbaar gezag en hunne geleiders, reizende in wagens door de Regeering goedgekeurd of van Regeeringswege ter beschikking gesteld,

kosteloos plaats.

Art. 13. Vervoer in het belang van 's Xands dienst tegen verminderd tarief. Onder hetzelfde voorbehoud als in artikel 12 geschiedt het vervoer in het belang van 's Lands dienst van krijgsvolk, oorlogstuig en de daarbij behoorende paarden en andere draagen trekdieren tegen de helft van den vrachtprijs. Voor krijgsvolk worden niet gehouden officieren van de Landmacht zonder troepen reizende, zeeofficieren en zeelieden.

Art. 17. doorgaand verkeer op aan-

Art. 10. Aankondigingen betreffende den dienst.

(Gelijkluidend met art. 11 van het A.S.R. I).

Art. 11. Kosteloos vervoer in het belang van 's Xands dienst. Voor zoover daaromtrent bij de voorwaarden, waarop de concessie tot den aanleg en de exploitatie van den spoorweg is verleend, niet anders is bepaald, heeft het vervoer van:

a. brievenmalen en van de personen met het overbrengen daarvan belast, zoomede van brieven- of telegrambestellers in de uitoefening van hunne betrekking;

b. personen onder geleide van het openbaar gezag en hunne geleiders, reizende in wagens door de Regeering goedgekeurd of van Regeeringswege ter beschikking gesteld,

kosteloos plaats.

Art. 12. Vervoer in het belang van 's Xands dienst tegen verminderd tarief. Onder hetzelfde voorbehoud als in artikel 11, geschiedt het vervoer in het belang van 's Lands dienst van krijgsvolk, oorlogstuig en de daarbij behoorende paarden en andere draagen trekdieren tegen de helft van den vrachtprijs. Onder krijgsvolk worden niet begrepen officieren van de landmacht zonder troepen reizende, zeeofficieren en zeelieden.

Art. 15. Soorgaand verkeer op aan-