is toegevoegd aan uw favorieten.

Het een en ander over het tariefwezen der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die van den afzender samengaande — belangen van den spoorwegdienst.

De belangen der spoorwegondernemingen eischen hoofdzakelijk, dat:

le. Het vervoer zoo snel mogelijk geschiedt ten einde de grootst mogelijke benutting van machines en materieel te verkrijgen en 2e. het vervoer plaats heeft langs den weg, welke de laagste zelfkosten eischt.

In het binnenverkeer behoeft slechts aan deze beide eischen te worden voldaan daar geene concurrentie aanwezig is; dienovereenkomstig wordt het vervoer in dat verkeer in het algemeen over de kortste verbinding geleid.

Van dezen grondregel wordt echter afgeweken wanneer het vervoer ten gevolge van het groote aantal treinen of den snelleren loop der treinen spoediger over eene langere dan over eene kortere lijn kan worden verricht en verder wanneer men aan eene langere verbinding de voorkeur geeft boven eene kortere in verband met steilere hellingen ') en het ontbreken van voor het groote verkeer geschikte inrichtingen (over kleine buurtlijnen kunnen b.v. geene groote internationale treinen worden vervoerd), dan wel indien men speciale lijnen of lijngedeelten met de geheele of gedeeltelijke opbrengst van het vervoer wil begunstigen.3)

De instradeering van het vervoer in rechtstreeksch verkeer met andere spoorwegdiensten wordt besproken in het volgende hoofdstuk (XVI).

Op Java zijn o.m. routevoorschriften noodig voor het vervoer in binnenverkeer:

Bij de Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij voor de lijnen

Kedongdjati—Magelang—Djokjakarta—Soerakarta—Kedongdjali;

bij de Oosterlijnen der Staatsspoorwegen voor de lijnen Kertosono -Blitar—Malang—Bangil—Sidhoardjo—Kertosono;

bij de Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij voor de lijnen Demak—Poerwodadi—Blora—Rembang—Demak.

1) Men slaat dan wel eens bij de vaststelling der routevoorschriften ter bepaling van de te volgen route de lijnen met steilere hellingen voor een grooter aantal kilometers aan dan de werkelijke afstand groot is, b.v. in verhouding tot het maximum-treingewicht, dat over de betreffende lijnen door ééne machine kan worden vervoerd („virtuelle Xdnge ,

vgl. blz 13).

3) Door al deze omstandigheden kan het voorkomen, dat de route, over welke het vervoer wordt geleid, eene andere is dan die, naar welke het tarief is gevormd.