is toegevoegd aan uw favorieten.

Het een en ander over het tariefwezen der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun recht om den verzendingsweg voor te schrijven, d.w.z. de keus van den te volgen weg aan de spoorwegdiensten over te laten.

Daarom is in vele rechtstreeksche tarieven de bepaling opgenomen, dat de rechtstreeksche vrachtprijzen slechts dan worden toegepast wanneer op den vrachtbrief geen routevoorschrift is vermeld.

Voor het vervoer van levende dieren en aan bederf onderhevige goederen wordt echter gewoonlijk eene uitzondering gemaakt en aan de afzenders de keus gelaten tusschen de door de spoorwegdiensten onderling vastgestelde verzendingswegen.

Indien twee plaatsen door meer dan één spoorweg ') zijn verbonden, rijst terstond de vraag over welken dier wegen het verkeer moet worden geleid.

De bepaling van den verzendingsweg kan zóódanig geschieden, dat:

a. Eén enkele route voor het verkeer in beide richtingen wordt aangewezen;3)

b. voor elke der beide richtingen eene andere route wordt vastgesteld of

c. aan twee of meer routen een zeker percentage van het verkeer wordt toegewezen.

De verdeeling der transporten, nl. of deze over één of meer spoorwegen (en in het laatste geval in welke verhouding) zullen worden geleid, is in verband met de ontvangsten voor de betrokken ondernemingen eene zaak van groot gewicht.

Elke administratie streeft er natuurlijk naar het verkeer tot zich te trekken en het haar toegewezen vervoer zoo ver mogelijk over hare eigen lijnen te verrichten.

Dit streven is, zooals van zelf spreekt, strijdig met de belangen der concurreerende administratiën, zoodat het voeren van de betreffende onderhandelingen tot de moeilijkste taken van een spoorwegbestuur is te rekenen.

Bij de verdeeling van het verkeer wordt in hoofdzaak rekening gehouden met de lengte van de concurreerende spoorwegen.

') Niet door meer dan ééne lijn omdat de meerdere lijnen tot eenzelfde administratie kunnen behooren en concurrentie dan uitgesloten is.

3) Dit is o.a. het geval met bepaalde transporten, waartoe de NederlandschIndische Spoorweg-Maatschappij met de Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij eene overeenkomst heeft gesloten. Eene zoodanige overeenkomst tusschen genoemde administratiën en de Semarang-Cheribon StoomtramMaatschappij regelt ook het verkeer in meer algemeenen zin. Vgl. blz. 83, noot ).