is toegevoegd aan uw favorieten.

De regeling van het desabeheer (Sbl. 1906, no. 83) en die van het credietverband (Sbl. 1908, no. 542) getoetst aan de eischen van het inlandsch credietwezen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verre in strijd met de bepalingen der bewuste artikelen is gehandeld? Of is dit soms de bedoeling? Maar dan hadden we het eerste lid van a. 14 ook geheel kunnen missen.

Maar nu het tweede lid! Daar staat niets meer of minder te lezen dan dit: „Geene terugvordering is toegelaten van hetgeen ingevolge eene handeling of overeenkomst als in de vorige alinea bedoeld, door of namens de wederpartij is betaald of verstrekt, noch eenige andere rechtsvordering naar aanleiding van zoodanige handeling of overeenkomst.'" Wat mag de wetgever zich wel bij deze woorden hebben voorgestelden hoe is deze bepaling te rijmen met het eerste lid?

Vooreerst de vraag: wat hebben wij onder die „wederpartij" te verstaan? Er wordt gesproken van eene terugvordering van hetgeen de wederpartij heeft betaald, dus moeten wij aannemen dat de andere, niet-betalende partij als degene wordt voorgesteld, die de terugvordering wenscht! Maar "dit is natuurlijk te onzinnig! Laten wij echter onzen werkelijk goeden wil toonen, om den wetgever te verstaan en laat ons aannemen, dat met wederpartij is bedoeld: „de partij, die tegenover de desa staat", zoo wordt ons het artikel nog niet veel helderder. Om te beginnen: welke is die wederpartij, indien de eene desa tegenover de andere staat? Maar verder: hoe kan terugvordering van het onverschuldigd betaalde uitgesloten zijn, waar de handeling absoluut nietig is?

Eene nietige handeling is geene rechtshandeling, kan m. a. w. geene rechtsgevolgen hebben. Het tweede lid van ons artikel echter handhaaft hetgeen gedaan is naar aanleiding van zulk eene nietige handeling, althans t. a. v. eene der partijen! De van rechtswege nietig verklaarde handeling blijkt dus per slot van- rekening niet nietig te zijn. Want wat naar aanleiding daarvan door de „wederpartij is verricht, kan niet ongedaan worden gemaakt; alleen wordt aan de andere partij, i. c. de desa, de be-