is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van de sinds 1850 in het Staatsblad opgenomen Koninklijke vernietigingsbesluiten in afdeelingen chronologisch geordend, toegelicht door korte weergave van den inhoud en analyseerende aanteekeningen en voorzien van verschillende klappers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Overijssel dd. 25 Mei 1900, 2de afd. no 172511362, waarbij goedkeuring is onthouden aan het besluit van dien raad van 18 Mei te voren tot wijziging \an de gemeentebegroting voor 1 JOU;

T-X ï C + + afrloolinC VOOr

Den ttaaa van oiatc,

de geschillen van bestuur, gehoord, advies van 29 Augustus 1900, no. 171;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken yan 21 September 1900, no. 5286, afdeeling Binnenlandsch Bestuur:

Overwegende, dat de raad van SladAlmelo bij besluit van 18 Mei 1900, no. XIV heeft besloten op de begrooting van uitgaven dezer gemeente voor 1900 in te stellen onder hoofdstuk 2, art. 105c, tegemoetkoming aan den ambtenaar ter

spcretarie .1. r. van uen — -

kosten van zijn verblijf, om gezomdheiidsredenen te Davos-Platz t . en bedra" te vinden door afschrijving van art. 106 „onvoorziene uitgaven"; op grond, dat het verblijf van van den erg, in wiens verblijfkosten te Oavos-Platz j u,,irv van nnrtip.nlieren is

voorloopig uoui nuip i

voorzien, waarschijnlijk langer zal duren dan de geldelijke hulp van particulieren zal reiken; dat een herhaald beroep op particuliere hulp niet gewenscht is, dat het gemeentebestuur bevoegd is om een gemeenteambtenaar, wiens ouders overleden zijn, wiens oude, gebrekkige igroo-

moeder en een schoolgaan^ levensonderhoud moeten vindon uit de iaarwedde, in het genot waarvan ^ , „^Iüvpii tp doen verplegen

amDtenaar» YCIW~'V"' ~~ * n

voor gemeenterekening, voor zoover-of zoolang die verpleging met geschieden

voegd^id"een'plicht fc, waar liet gemeentebestuur_ in dezen staatjtegenove*

een amDieii<uu, ,w- I

bij en onder dat bestuur; dat althans over 1900 in de kosten van het verder verblijf van van den Berg door de gemeente kan en mag worden voorzien in hetgeen aan het fonds ontbreekt om die kosten voor dat tijdperk te doen bestrijden, uit de gemeentekas behoort te worden aangevuld; en dat de'geld liike toestand der gemeente het doen

*» J .. ,,U«ïQVD WP. O-e-

van eene zooaamge D

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel bij hun aan het hoofd dezes vermelde besluit aan evengemeld gemeenteraads besluit hunne goedkeuring

hebben onthouden; op grond dat bo\enbedoelde uitgaaf niet kan geacht worden de belangen van de gemeente te

betreffen; . , ...

dat de Raad van Stad-Almelo yan dit besluit van Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep is gekomen, daarbij aanvoerende, dat van den Berg in zoodanige geldelijke omstandigheden verkeert, dat I P . . . i n/*4i/ic-Pint.z noodzake-

net voor neiu ic is**™»

liike verblijf door anderen moet worden

J. . . . , ■ ■-1 «Qr»+i/»nliprp.n

bekostigd; dat wiji ue u..^ ,

verleende hulp, ten behoeve van dat verblijf aldaar, slechts tot 1 Juli 1900 toereikend zal kunnen zijn, en een nieuw beroep op deze of andere ingezetenen niet gewenscht geoordeeld wordt, de Kaad 7Ün nlicht acht, voor eemge

maanden — aanvankelijk voor het 2de halfjaar 1900 — de kosten van dat verbliif voor rekening van de gemeente te doen brengen; dat, zoo al deze ul'ga^'e geen belang, dat de gemeente betreft, zou kunnen heeten, naar het oordeel

Dooa hot crpinpentenestuur

van ue/.eil ivaau , n

bevoegd is, ondersteuning te verleenen in een geval van noodzakelijkheid, als ten dezen aanwezig is, en deze bevoegdheid een plicht is, waar het geldt een in dienst van het gemeentebestuur zijnd persoon; dat de financieele toestand dei gemeente het doen van deze uitgaaf wel Gedoogt en het voor onvoorziene uitgaven p , -i i ■!r\r, ruim is. dat eene

bescniKoare ~ 7

afschrijving daarvan voor het doen diei

uitgave geschieden kan;

a ' Rnad der ge-

uverwegenue, ^ , r. :—, /i q

meente Stad-Almelo bij besluit van k Mei 1900 aan den ambtenaar ter secretarie J. F. van den Berg eene tegemoetkoming in de kosten van jerblij om gezondheidsredenen te Davos-Platz heeft verleend van f 425, zulks omdat ,1e hulp van particulieren, waardoor het «miioact in DflVOS-PldtZ

hem mogenjK to

verblijf te houden, met verder strekte . , m t-i: anna an HpwïiI ppn nieuw

dan tol i Jun xuw, j

beroep op particulieren niet gewenscht

werd geoordeeld;

dat het appelleerend bestuur in zijn .... Ai* Vmcl nit nader toe-

ffi door te vermelden, dat de Baad het van zijn plicht acht ,oor e™?e maanden — aanvankelijk voor het -de halfjaar 1900 — de kosten van het verblijf van J. F. van den Berg te n vnnr P pkp.nins van de ge-

UUVUS--1 <-<

meente te doen brengen;