is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van de sinds 1850 in het Staatsblad opgenomen Koninklijke vernietigingsbesluiten in afdeelingen chronologisch geordend, toegelicht door korte weergave van den inhoud en analyseerende aanteekeningen en voorzien van verschillende klappers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NO. 117. Koninklijk Besluit van den 3. 20stm Augustus 1869 (Stbl. n°. 14 7) tot vernietiging van een artikel der verordening van de gemeente EIburg dd. 15 Juni 1868 op de waterleidingen.

a. De gemeenteraad mag wel bepalingen maken tot in stand houding van voor den publieken dienst bestemde werken , welke door onderhoudsplichtigen zijn in acht te nemen, doch hij kan niet, zooals bij de onderwerpelijke verordening ten opzichte van eigenaren of onderhoudsplichtigen van ouds geschiedt, onder strafbepaling de 4. verplichting opleggen tot het onderhoud van zoodanige werken.

b. In elk geval is die verplichting bij de onderwerpelijke verordening ten onrechte opgelegd ten aanzien van eene waterleiding, welke ten kadaster op naam der gemeente bekend staat, wijl art. 131 der gemeentewet het onderhoud van dergelijke werken tot eene gemeentelast maakt, behoudens bestaande wettige verplichtingen van anderen en ook, al waren dergelijke verplichtingen

in casu bestaande, de nakoming de daarvan eventueel van den burger- Va lijken rechter zou moeten worden ge gevraagd en dus hier ten onrechte de door strafbedreiging bij eene ver- vai ordening wordt verzekerd. die

aai

i. a. uitoefening van bevoegdheid in lar strijd met het systeem van wetge- ho ving; ' de

b. onwettige uitoefening van bevoegd- str heid. ,

!. a. de raad kan niet bij strafveror- kaï dening de verplichting tot onderhoud tot van voor den publieken dienst be- die stemde werken opleggen; do<

b. met de voorschriften der wet moet nie in de gevallen, waarop zij van toe- c passing zijn, worden rekening ge- wa houden: de nakoming van daarbij op bedoelde verplichtingen, welke alleen c van burgerrechtelijken aard kunnen ont zijn. mag niet bij publiekrechtelijke len regeling worden verzekerd. tot

3. a. interpretatie, waar wordt aangegeven, welke bepalingen de raad ter zake wel en welke hij niet mag maken; b. interpretatie, waar wordt aangenomen, dat eene waterleiding, die ten kadaster op naam der gemeente staat, in den zin van art. 230 aan de gemeente behoort;

interpretatie, waar wordt uitgemaakt, dat „de bestaande wettige verplichtingen van anderenbedoeld bij art. 231, alleen van burgerrechtelijken aard kunnen zijn en dat de nakoming daarvan dus niet bij strafverordening kan worden verzekerd;

interpretatie, waar dus indirect wordt aangenomen, dat de onderhoudsplicht van ouds alleen van burgerrechtelijken aard kan zijn.

4. de vernietiging is gebaseerd op:

a. het opleggen eener verplichting, welke de raad niet mag opleggen;

b. het niet rekening houden met eene wetsbepaling, welke blijkbaar van toepassing is en het verzekeren der nakoming van eventueel bestaande burgerrechtelijke verplichtingen bij publiekrechtelijke regeling.

Wij Willem III, enz.

Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, vanden8sten Junij 1869, no. 164, 2de afdeeling;

Overwegende, dat art. 1, al. 2, van de verordening, door den gemeenteraad van EIburg op de waterleidingen in die gemeente op 15 Junij 1868 vastgesteld, de verpligting tot behoorlijk onderhoud van alle beeken, slooten en wateringen, dienende tot afloop van water, oplegt aan de eigenaars daarvan of van de landerijen, die van oudsher tot onderhoud verpligt zijn, van welke bepaling de overtreding bij de verordening mede strafbaar wordt gesteld;

dat de gemeenteraad wel bepalingen kan maken, door onderhoudspligtigen tot instandhouding van voor de publieke dienst bestemde werken in acht te nemen, doch de verpligting tot dat onderhoud niet kan opleggen;

dat er bovendien onder de bedoelde waterleidingen eene is, die ten kadaster op naam der gemeente bekend staat:

dat bij art. 231 der gemeentewet het onderhoud van grachten, vaarten, kanalen, enz., aan de gemeente behoorende, tot een gemeentelast gemaakt is, behou-