is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van de sinds 1850 in het Staatsblad opgenomen Koninklijke vernietigingsbesluiten in afdeelingen chronologisch geordend, toegelicht door korte weergave van den inhoud en analyseerende aanteekeningen en voorzien van verschillende klappers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot benoeming van een wethouder, te vernietigen, als strijdig met de wet. Onze Minister enz.

Het Loo, den 22sten December 1881.

(get.) Willem. De Minister van Binnenlandsche Zaken, (get.) Six.

NO. 171. Koninklijk Besluit van dp/n

16den Maart 1882 (Stbl. n°. 43) lot vernietiging van een besluit van den raad der gemeente Vlissingen dd. 23 September 1881, in xake het aangaan van een huwelijk door eene onderwijzeres.

Volgens art. 29 der lageronderwijswet (1878) wordt aan onderwijzers, die aan het hoofd eener school zijn geplaatst, en dus ingevolge art. 13 dier wet ook aan onderwijzeressen van die functie, door den raad ontslag verleend öf rechtstreeks overeenkomstig eigen verzoek öf op voordracht van den districtsschoolopziener.

Andere wijzen van ontslag worden dus niet door de wet toegelaten

net onderwerpelijk besluit, waarbij wordt bepaald, dat de tot hoofd eener gemeenteschool te benoemen onderwijzeres bij het aangaan van een huwelijk geacht wordt haar ontslag uit die betrekking te nemen, is dus in strijd met de wet. Door dat besluit toch is het ontslag een onmiddellijk gevolg van de daarbij aangegeven omstandigheid:

terwijl, ook al wordt het besluit in dien zin uitgelegd, dat de onderwijzeres bij het aangaan van een huwelijk geacht zal worden, haar ontslag te hebben verzocht, strijd aanwezig is met de bedoeling van de woorden „eigen verzoek" in genoemd art. 29.

1. onwettige uitoefening van bevoegdheid.

2. a. aan hii d.p. nwt npnpupvt

■J J WW! OWf/ VJ -

ten mag geene uitbreiding gegeven worden;

a.

b. bij de wet gegeven voorschriften moeten onder juiste uitlegging worden toegepast.

3. a. interpretatie, waar wordt uitgemaakt, dat bij het onderwerpelijk besluit eene andere wijze van ontslag wordt gecreëerd dan waarop, volgens art. 29 der lageronderwijswet ontslag mag worden verleend en waar wordt geoordeeld, dat hierin wetsschending is gelegen;

b. interpretatie, waar wordt uiteengezet in welken zin de woorden „op eigen verzoek" in art. 29 moeten worden opgevat.

4. de vernietiging is gebaseerd op:

a. het bepalen eener niet in de wel opgenomen wijze, waarop eene onderwijzeres zal kunnen worden ontslagen,

b. terwijl trouwens door die bepaling aan eene der bij de wet bepaalde wijzen van ontslaa pp.np 1 •Prlaofrio

toepassing zou worden gegeven.

Wij Willem III, enz.

Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van 16 December 1881, no 4663/1, afdeeling Onderwijs, ter vernietiging van een besluit van den raad der gemeente Vlissingen van 23 September 1881;

Overwegende:

dat de raad dei- gemeente Vlissingen

UIJ oesiun van -zó September 1881 bepaald heeft, dat de tot hoofd der school D in die gemeente te benoemen onderwijzeres bij het aangaan van een huwelijk geacht wordt haar ontslag uit die betrekking te nemen;

dat volgens art. 29, in verband met art. 13 der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad no. 127), aan onderwijzeressen , aan gemeentescholen verbonden, die aan het hoofd eener school zijn geplaatst, door den gemeenteraad ontslag

wu,ui, vBiieeim, neizy regtstreeks overeenkomstig eigen verzoek, hetzij op voordragt van den districts-schoolopziener;

dat door voormeld raadsbesluit het ontslag een onmiddellijk gevolg zal zijn van een daarbij aangewezen feit, namelijk het huwelijk van het hoofd der school, en dus niet verleend zou worden overeenkomstig de voorschriften van art. 29 van genoemde wet;

dat ook, wanneer het raadsbesluit in dezen zin wordt uitgelegd, dat aan de benoeming eener onderwijzeres tot hoofd