is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En hoe hooger de accijnsrechten stijgen, hoe meer de nijveraars werken om goedkoopen alcool, dus slechten jenever te maken; zij lijden er niets of niet veel door, maar wel de verbruiker, die zijne gezondheid voelt verminderen naarmate de Staatskas de belastingen hooger stelt. Hoe hooger accijnsrechten, hoe slechter brandewijn! Merk op, dat tot nu toe het vervaardigen van onzuiveren alcool niet valt onder de toepassing der wet, die de vervalsching der eetwaren beheert; de nijveraar, wiens geweten soms rekbaarder is dan rekgom, kan dus de Belgische natie op heel winstgevende wijze vergiftigen door het fabrikeeren van onzuiveren alcool, zonder dat, tot heden, de Wet of moeder Justitia hem lastig valle.

2° In ons land werkt het overgroot getal herbergen de uitbreiding van het jeneverdrinken in de hand. In sommige landen, als in Holland, is dat getal in evenredigheid met de bevolking, doch hier is dat buiten alle proportie, zooals wij reeds vroeger door cijfers bewezen.

3° De werkman, vooral in de groote nijverheidsdistricten, is slecht gehuisvest; de arbeidswoningen ontbreken op vele plaatsen; daarom verlaat de handwerker geerne zijne slecht ingerichte woonplaats om in de ruime gelagkamer der naastbij gelegen herberg op zijn gemak te zijn. Van den grooten Engelschen Staatsman Disraeli hebben we deze leerspreuk: So the home, so the people. — Zulke woonst, zulk volk.

4° Te veel nog wordt de alcool in de geneeskunde aangewend. Doch het vergif ligt neffens het heelmiddel! Hoe dikwijls ziet men niet personen, door het herhaald gebruik van Malaga, Porto en andere voorgeschreven, dranken den