is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe ik een Christen werd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onmogelijke gebeden er om te worstelen, dat de zon, u ten believe, op haren weg stil sta.

Met gedachten als de bovenstaande eindigde mijn verblijf op de hoogeschool. Ik was er met een bedroefd hart gekomen en verliet haar vol verheven vreugde in mijn Heer en Heiland. Later heb ik nog meer gestudeerd en geleerd, waardoor echter dat, wat ik op de hoogeschool geleerd had, slechts bekrachtigd werd. Ik werd hier, ongeveer tien jaren na mijn doop, werkelijk bekeerd, d. i. omgekeerd. De Heer heeft Zich hier aan mij geopenbaard en wel in 't bijzonder door een man, den President der hoogeschool, den man met het oog van een adelaar, het uiterlijk van een leeuw, en het hart van een lam. De Geest in mij,'de voorbeelden, die ik voor oogen had, de natuur, en de dingen om mij heen, hebben mij eindelijk overmocht. De volkomen overwinning is, wel is waar, het werk van een geheel leven; maar ik heb geleerd, mij niet meer op mijn ijdele pogingen te verlaten, maar mijne hulp van den almachtigen Heer des Heelals te verwachten. De kleine god der wereld kan slechts door de Almacht zelve onderworpen worden.

Vergeleken met deze geestelijke aanwinst, was de verstandelijke, die ik op de hoogeschool verkreeg niet zeer belangrijk. Een student, die zoo met de zorg voor zijn ziel en ook niet weinig met die voor het lichaam vervuld is, kan geen groote vorderingen in zijne studiën maken. De hoogeschool heeft mij echter zeer edelmoedig behandeld en mij, hoewel ik slechts als privaat-leerling kwam, in het verbond der studenten opgenomen; en mijne kameraden juichten mij driemaal toe, toen mij deze eer te beurt viel. Zoo kon ik eerbaar en waardig leven, — gelijk het mij als christen, als zoon van mijn vaderland en mijner „Alma mater" paste. Er heerscht een edele geest van christelijke zelfstandigheid, van zoeken naar waarheid en afkeer van ijdelen schijn op deze hoogeschool, en ik ben dankbaar, dat ik een harer zonen worden mocht.

Gedurende de zomervacantie woonde ik twee lange maanden geheel alleen in het nu zoo stille studentenhuis en bereidde mij voor om in den herfst naar