is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toonende met de beelden eener kaleidoscoop, die bij de geringste schudding, met dezelfde figuren, een gansch ander tafreel vertoont.

't Zoude te veel ruimte hier innemen ook maar iets van die tafreelen te schetsen. Wat toch ook een onbetrouwbaar resultaat zoude opleveren, wijl het beeld van den Javaan als vervluchtigt bij elke nieuwe objectieve waarneming die men beproeft.

Voor mijn doel is echter noodig om — ter weerlegging van het beweren, dat de Javaan meer Heiden is dan Moslim, en er dus geen gevaar voor onze overheersching dreigt - de aandacht te vragen voor:

II.

De Islamiet van Java.

Dr. C. Snouck Hurgronje, beter dan iemand den Islam kennende, schreef eene brochure over: „De Beteekenis van den Islam voor zijne belijders van Ned. Oost-Indië."

Na aangetoond te hebben, dat het fanatisme, hetwelk zich ten plicht stelt de ongeloovigen te verdelgen de internationale band is, die alle geloovigen verbindt," vervolgt de geleerde schrijver op blz. 31:

»Naar O.-Indië echter zou, naar veler oordeel, juist dat karakteristieke element v. d. Islam niet zijn overgebracht. Vraagt gij op welken grond zij aldus oordeelen ? — Omdat zij in Indië gekomen niet de gansche bevolking in reien geschaard vonden met Qorans in de ééne, zwaarden in de andere hand, gereed om den strijd op leVen en dood te aanvaarden. Alsof niet ook elders in het gebied der Halve Maan de geloovigen geleerd liadden, zij 'took knarsetandend, voor de vijanden van Allah neder te hurken en te kruipen.