is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze vergunning reeds dateert van 1885, is daarvan tot heden nog geen noemenswaard gebruik gemaakt. Yoor de totale mislukking van deze, wel goedbedoelde doch ontijdige intentie, mogen wij oprecht dankbaar zijn, wijl alzoo voorkomen werd een nog diepere „inzinking" dan nu voor menige streek geconstateerd moet worden.

Dat converteeren toch werd door theoretici gewenscht en door de Regeering mogelijk gemaakt, op grond der voor ons, Westerlingen, zeer juiste theorieën: dat bij de bewerking van eigen gronden, meer gestreefd wordt naar verhooging der waarde daarvan; en dat de Inlander, als individueel bezitter, bij het verhuren zijner eigene gronden voor den teelt van stapelproducten, beter zijn persoonlijk belang zal behartigen.

Doch welke desa-man, aan zich zelf overgelaten, zorgt voor de toekomst; onderneemt iets opzettelijk ten nutte van wie na hem zijn zullen; of durft zelfstandig handelen contrarie de wenschen van zijn Moh. desa-bestuur, in welks belang het is dat het communaal bezit gehandhaafd blijve?

Dat die, voor gansch andere toestanden zeer deugdelijke, theorieën bijval vonden bij vele „Javanen-Vrienden", is natuurlijk. De totaie mislukking echter van de weleer zoo hoog geroemde conversie bewijst, dat onze toenmalige Bureaucraten daarbij geen rekening hebben gehouden met den aard van den Inlander.

Als regel kan worden gesteld, dat de desa-Javaan te fatalistisch, en daardoor te indolent, en ook te egoïstisch is, dan dat individueel grondbezit nu reeds eene weldaad voor hem zoude kunnen zijn, tenzij verkochte of verpande gronden — zooals in Israël — op vastgestelde tijden moeten terugkeeren aan den oorspronkelijken bezitter of aan diens erfgenamen. Heerscht in 't Westen de machtige, Bijbelsche moraal:

» ... dat, zoo iemand niet wil werken, hij ook niet ete," (2 Thess. 3:10.)

in haar gevolg medevoerende een heirleger dienaren der barmhartigheid ten dienste der ongelukkigen; — op Java heerscht onder millioenen het tweeling wanbegrip: die niet eerst eet, kan niet werken; en: die voedsel heeft behoeft niet te werken; den