is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En waarlijk, wij mogen gunstiger toestanden verwachten. Het streng exclusivisme van den Islam, zich doende gelden ook over het maatschappelijk bestaan van den medemensch, zal eene geduchte verzwakking ondergaan, nu het Hoofd van den Islam, noodgedwongen, er toe kwam zich zelf te degradeeren tot constitutioneel Vorst van Turkije. Wie heeft voor enkele maanden kunnen vermoeden, dat het edel streven van de „Jong-Turken" nu reeds het schoone resultaat zoude verkrijgen, dat de reeds lang vergeten grondwet door den Alleenheerscher eindelijk zoude worden aanvaard; en in het rijk van den Islam aan Christen en Moslim dezelfde rechten zouden worden verzekerd? Is daarmede niet offlciëel veroordeeld het drijven van het Pan-Islamisme en in het centrum van den Islam een begin gemaakt met het scheiden van Godsdienst en Staat ?

Wij, voorstanders der Zending, mogen klagen over langzamen vooruitgang; dat klagen is dan immers vooral over te weinig schitterenden vooruitgang onzer zendingsposten, onzer corporaties, onzer kerken? Maar rekenen wij er wel genoeg mede, dat de beginselen van Jezus Christus doorwerken ook langs paden door ons niet gebaand ? — dat 's Heeren wereldverlossend plan moet slagen ondanks ons kibbelen en krabben, ons sukkelen en zuchten?

Lezer! Zoude gedurende dit brokske wereldgeschiedenis, dat wij nu mede doormaken, eene nieuwe bevestiging gegevén worden aan de verzekering van Napoleon op St. Helena, dat alle rijken, die op geweld gebouwd zijn, moeten vergaan, maar dat het Vrederijk van Christus moet zegevieren en blijven zal, omdat deze Vredevorst gediend wordt uit liefde?

Ook de Islam heeft lang gezegevierd door het zwaard, zal hij nu nog meer teruggedrongen worden door de doorwerkende, eeuwige beginselen van Christus, en de baan voor onzen Konkg vrijer gemaakt worden? En belooft het ook geen nieuwe en betere toestanden voor Java, nu de elite der Islamsche bevolking van Oost-, Midden- en West-Java eene spontane uiting gaf aan het reeds lang gekoesterd verlangen zich te vereenigen tot een Bond „Boedi Oetomo" (Edel streven) ten einde het Javaansche