is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.Christus, verspreid in onderscheidene kerken. En iedere kerk die leeft, zal zich dankbaar verheugen over deze, door haar Hoofd en Heer ook uit haar verwekte vrucht; zal die vrucht des Geestes gaarne als echt erkennen en beschermen, en ook behoorlijk toerusten voor hare levenstaak. Moet dan de Kerk dienaresse zijn? — Ja, maar van haar Heer, en ten dienste van het werk haars Heeren, de Zending. Eene „Christelijke kerk" is slechts in zooverre Kerk van Christus, als zij — evenals als haar Hoofd en Heer — op aarde wil zijn „als eene die dient".

Het getuigt daarom ook niet van onbevooroordeeld nadenken, wanneer men de kerken wil doen gelooven, dat zij misbruikt worden alléén tot het verzamelen van geld voor „particuliere ZendingDoch zulk beweren kan niet ernstig gemeend zijn; want ieder Protestant weet toch wel, dat de taak door den Heiland aan Zijne Kerk opgelegd, niet die is van heerschen maar van dienen, bezielen, voeden. Zuiver protestantsch is de ernstige uitspraak van Director J. W. Gunning:

»De Kerk oefent invloed uit, naarmate zij bereid is te dienen".

(N. Z. Bode no. 51 jg. 18).

Heeft onze Heere Jezus Christus, die „Majesteit in knechtsgestalte", niet de wereld overwonnen, juist omdat Hy mocht verklaren :

»Ik ben in het midden van u als een die dient". (Luk. 22 v. 27).

En is de Kerk niet overwonnen door de wereld toen zij wilde optreden als heerscheres over allen? Welnu, alle Zendingscorporaties van Nederland en al hunne zendelingen verklaren en bewijzen ook eenparig, dat zij hunne kracht alléén zoeken en vinden door te dienen, beproevende daarin hun Heer en Zender na te volgen.

Wanneer nu beiden, Kerken en Corporaties, elkander dienende, zich voor elkander onmisbaar maken, dan zal de strijdende en lijdende Gemeente Gods, hare verhevene taak voor de menschheid kunnen volbrengen met de kracht, die God verleent, door Zijn