is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invloed op de individuen; en zal door dienen hier, de openbaring van het Vrederijk op de nieuwe Aarde worden toebereid.

Ook bedenke men toch ernstig dat volstrekt niet ongegrond is de door Director Gunning t. a. p. uitgesproken vreeze, dat die z. g. n. kerkelijke actie van slechts enkelen,

1 terug zal voeren tot de versnippering van krachten, die in

het Zendingswerk reeds zooveel onheil heeft veroorzaakt; en deze zal nog veel erger zijn dan die ooit is geweest".

Is het ook niet alzoo, dat door het streven van elke kerk om de \ olkskerk te worden voor de gansche natie, nu onze burgers jammerlijk verdeeld zijn tegenover elkander, juist op het terrein waarop zy elkander zoo noode kunnen missen?

In elke stad en dorp wonen nu huurlieden naast of tegenover elkander, bestaande door en voor elkander, en die ook vereenigd den Heer zouden dienen met elkander, zoo niet de een, krachtens zijn geboorte en doop, behoorde tot Kerk X, de ander tot Kerk IJ en een derde tot Kerk Z?

Ln wat toch baat het elk hunner nu voor het leven te weten, dat hunne kerk ook in nog andere steden en dorpen leden telt? Hebben wij elkander niet 't meest noodig op:

»De plaats bestemd voor ieders woning,

»De kring waarin hij werken moet?"

Zoude het dan niet, ter bevordering van verdraagzaamheid, vrede en werkkracht, gewenscht zijn, dat plaatselijke Zendingskringen gelegenheid bieden plaatselijk te doen samenwerken allen die er prijs op stellen den Naam van den Vredevorst te mogen dragen?

Zoo toch bestendigt en verscherpt men niet de scheidingen ondei de Christenen waarover alleen Satan zich verheugt, ziende hoe in menig geval de beslissing en victorie wel moet blijven aan de zijde der wereld, alléén omdat de vrienden van het Viederijk in stad en dorp, binnen hooge muren van elkander gescheiden leven en alzoo van elkander vervreemden.