is toegevoegd aan uw favorieten.

Van slaaf tot evangelist

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dajakker van Borneo afkomstig en die daar ia van de Sangir-eilanden.

Die daar, met zijn kroeshaar, zijn breeden neus en donkerder gelaatskleur dan de anderen, is een Papoea. Hij is wel het verst weggekomen.

Ziet gij wel, allen gaan met elkander om, als waren zij uit één dorp of stad geboren.

Zij spreken nu één taal, zoodat zij elkander goed verstaan en begrüpen; en toch als elk hunner zyn eigen taal sprak, die hij van zijn moeder leerde, zou het hier gaan als eenmaal in Babel, waar de boel in de war liep, omdat men elkander niet kon begrijpen noch verstaan.

Hier op deze school wordt onderwijs gegeven in de Maleische taal en allen leeren die taal.

De jongens moeten veel leeren, hoe zouden zij ook anders later onderwijzers kunnen z\)n ?

Den ganschen dag zijn ze druk aan het werk. Natuurlijk krijgen zij wel eens een uurtje vry, om zich te vermaken. Wat zullen zy dikwyis aan hun ouders denken en aan hun broers en zusters, die zoo ver weg zijn.

Het zal voor de jongens weieens moeilijk zyn, als zij pas in deze vreemde omgeving komen, zoo geheel anders dan die waarin zij geboren zijn. Staan zij eerst als vreemdelingen tegenover elkander, spoedig zijn zij verbonden door kameraadschap ; want eiken dag met elkander omgaande, leeren zij elkander kennen en liefhebben. Br zal ook wel eens oneenigheid zijn, want de beste kameraden zijn het vaak oneens met tlkacder, maar dat is niet erg, dat komt terecht. Dat wij deze jongens, uit verschillende landen, hier te Depok zien, bewijst ons, dat het werk der zendelingen heerlijk vooruitgaat.

Reeds vele jongens hebben deze school bezocht en op de verschillende eilanden in onze Oost kunnen wij helpers aantreffen, die hier werden onderwezen.