is toegevoegd aan uw favorieten.

Kiekjes uit de Soendalanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan alle volken, dezelve doopende in den naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, leerende hun onderhouden, alles wat ik u geboden heb". Wat toch eigenlijk wil zeggen: Maakt alle volkeren tot Mijne onderdanen en leert ze Mijne geboden te doen. De Heere Jezus gelast aan Zijn discipelen heel de wereld voor Hem te veroveren. Alle menschen moeten Christenen worden, zal 't goed zijn. En Mohammed heeft geleerd, dat de geheele wereld voor hem moet worden veroverd. „Er is maar één God en Mohammed is zijn profeet". Alleen, wie dat gelooft kan zalig worden. Alle anderen worden verdoemd. Mohammed's discipelen moeten door den heiligen oorlog de volkeren dwingen tot dat geloof of straffen in naam van God.

Christendom en Mohammedanisme eischen dus beide alle volkeren op voor hun godsdienst. Zij belijden beide de eenig ware godsdienst te zijn. De Christenen verklaren Mohammed voor een valschen profeet en de Mohammedanen schelden de Christenen voor „ongeloovige honden".

Een Mohammedaan zegt: „Mijn godsdienst is veel beter dan die der Christenen". Zal hij dus een Christen worden dan moet er eerst zooveel eigengerechtigheid en volkstrots in hem worden overwonnen en moet hij wat hij vroeger onrein noemde, heilig leeren achten. De heiden behoeft dat niet. Vele heidenen zeggen zelfs: „Het Christendom is beter dan onze godsdienst"; alleen maar, zij durven geen Christenen te worden uit vrees voor hunne goden. Is die vrees weg, dan kunnen ze er gemakkelijker toe overgaan, den Heere Jezus te volgen.