is toegevoegd aan uw favorieten.

De opstand der Boxers in China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en moesten toezien, hoe Engeland, Duitschland, Rusland en Frankrijk ■/Ach in het Hemelsclie rijk nestelden.

In de provinciën, welke door den zoogenaamden Chineesehen muur omsloten zijn en waarin thans de opstand der Boxers woedt, wonen bij voorkeur Chineezen, die voor eiken invloed van vteemden ontoegankelijk, het Hemelsclie rijk evenals voorheen, wel geheel zouden willen afsluiten.

In geen land ter wereld zijn er zooveel geheime genootschappen als in die provinciën, die binnen den Chineeschen muur liggen.

Men heeft daar de „broeders van de Zwarte Sfer\ de „Zwartvlaggen", bekend door hun strijd met de Franschen, de ^bedelbroeders' met een Koning aan het hoofd, die meer macht bezat als de Keizerin-weduwe zelf, de goochelaars, landloopers, piraten

en meer zulk gespuis.

De geheime vereenigingen werden door de regeering op het gruwzaamst vervolgd. Allen, die gevangen genomen waren, onthoofdde men, hing ze op of verbrandde men zonder eenig verhoor.

Maar geheel en al te verdelgen waren deze geheime bondgenootschappen niet, want de priesters gingen het vuur des oproers

steeds aanwakkeren.

Ilun waren de vreemdelingen een doorn in toog; de bron hunner inkomsten bestond uit de rijke giften van vrome zielen, en hoe meer de zendelingen het volk verlichtten, hoe meer ehiistenen er kwamen, des te kariger vloeiden de gaven.

Hun was liet volkomen hetzelfde, als slechts hunne belangen gewaarborgd waren, of het volk in beschaving vooruitging of niet, voor hen was liet slechts het mijn en het dijn wat den doorslag gaf.

Aan hen is het voornamelijk toe te schrijven, dat (.liina niet dien rang onder de staten inneemt, dien het toekomt.

Welk eene plaats konden de geestelijk hoogbegaafde Chineezen niet innemen; dit ras, zoo onvermoeid vlijtig, zoo matig en zoo bedreven in verschillende handwerken, dat ieder klimaat verdraagt, zonder den staart die lmn in den nek hangt?