is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zorgd zijn schitterend verstand in de schaduw te plaatsen, wanneer hij, naarmate de behoefte van het oogenblik, zich met de uitvoering van kleinigheden belastte. Zoo gebeurde het, dat hij, terwijl hij zich, gedurende de belegering van Toulon, op eenen dag, in eene batterij bevond en een der ladenden gedood werd, dadelijk den aanzetter opnam en zelf achtereenvolgens een dozijn kogels laadde.

Hierdoor berokkende hij zich een boosaardigen huiduitslag, waarmee de artillerist besmet was, en welke zijn leven in gevaar bracht, en later die buitengemeene magerheid veroorzaakte, welke hij gedurende zijne veldtochten in Italië en Egypte behield. Eerst ten tijde van het keizerrijk bewerkstelligde de beroemde lijfarts Gorsivart zijne volkomene genezing.

Ondertusschen waren niet alle generaals, onder wier bevel hij stond, even ijverzuchtig en onjbekwaam als Cartaux. De generaals Dutheil en Dugommier vereerden hem met eene hoogachting en ontzag, zooals men gewoonlijk niet betoont aan ondergeschikten in den dienst. Dugommier verstomde, toen hij hem, na de inneming van klein Gibraltar, met een voorspellend vertrouwen, hoorde zeggen: „Begeef u ter ruste; wij hebben Toulon veroverd, overmorgen zult gij in de stad slapen." Deze verbazing maakte echter plaats voor eene ijverige bewondering en een© onbepaalde ingenomenheid te zijnen voordeele, toen de voorspelling letterlijk en volledig uitkwam. Napoleon heeft de generaals Dutheil en Dugommier, evenals Gasparin, in zijn testament bedacht. Dugommier schreef destijds aan het comité van Algemeen Welzijn, terwijl hij voor den kommandant der artillerie Bonaparte den graad van brigade-generaal verlangde: „Bevordert dezen jongen man, want indien men ondankbaar jegens hem ware, zou hij zich zeiven den weg voorwaarts banen."

De volksvertegenwoordigers stonden dit verzoek toe. De