is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons van eene jonge dame, die Napoleon vroeger bijzonder intiem gekend had en laten, door armoede gedwongen, te Parijs een /onnoemelijk beroep uitoefende. Gedurende al de vernederingen die zij jarenlang moest ondergaan te midden van het slijk waardoor zij werd gesleurd, behield deze merkwaardige vrouw een vurige liefde voor onzen held. In de dagen van zijn armoede had zij hem heimelijk overal gevolgd, steeds de hoop voedend nog eenmaal in zijn armen te rusten, maar toen hij spoedig na zijn huwelijk met Josephine tot welstand kwam, zag zij dat de kans op wederliefde zijnerzijds voor goed was vervlogen. En waartoe liet deze ongelukkige zich toen verleiden? Met haar arm lichaam kocht zij de medewerking van eenige samenzweerders die behoorden tot het schuim van de maatschappij, en die haar beloofden Napoleon om hals te zullen brengen. Het document waarvan (wij boven spraken, is door den tand des tijds op sommige plaatsen afgeknaagd en beschadigd, zoodat wij helaas niet in de gelegenheid zijn, onzen lezers de namen van deze nietswaardige individuen mede te deelen. Wel verhaalt de historie dat de ongelukkige deerne op het laatste oogenblik berouw kreeg over haar wraakzuchtige plannen en toen zij meende dat het reeds te laat was, liet zij haar vroegeren geliefde van den stand van zaken onderrichten; men nam den persoon in hechtenis, die hem deze waarschuwing overgebracht had en geleidde hem met den bevoegden vrederechter naar de vrouw, van welke het bericht was uitgegaan. En ziet, men vond de ongelukkige in haar 'bloed zwemmende; de moordenaars hadden, toen zij ontwaarden 'dat zij hunne schandelijke ontwerpen aangegeven had, zich van haar getuigenis door eene nieuwe misdaad ontlast (historisch!)

Door het uitvoerend bewind op den achtergrond geplaatst, wenschte Napoleon in het Instituut opgenomen te worden, ofschoon hij geheel andere bezigheden behoefde dan weten-