is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan den grooten van zijne gunstige uitkomsten bedwelmden veldheer, die niets dan de krijgskunst, de wetenschappen en den moed der veldslagen op prijs stelt. Het was voor hem van gewicht, dat de door hem groot genoemde en als koningin der wereld beschouwde natie, over welke hij reikhalsde te heerschen, zich gewende in hem den bekwaamsten man te zien: niet bloot om haar met de wapenen te verdedigen, maar ook om de ontwikkeling hare verstandelijke schatten en de uitoefening van dien algemeenen invloed te beschermen, welken zij evenzeer door hare geestelijke als door hare krijgshaftige meerderheid had verkregen. Was intusschen het oogenblik reeds gekomen om de trotschè aanspraken, die hij sedert den Italiaanschen veldtocht in het geheim voedde, aan het licht te brengen? Napoleon geloofde het niet en moest derhalve er op bedacht zijn om zich zoo spoedig mogel^k aan die werkeloosheid te ontrukken, welke zijnen onmetelijken roem dreigde te fnuiken, indien niet geheel te doen verdwijnen.

Hij besloot mitsdien tot een tocht naar Egypte. Het uitvoerend bewind liet zich gemakkelijk daartoe vinden, omdat zijn gering, slechts de gevaren van den volgenden dag bevattend doorzicht, de verwijdering van den beroemden krijgsman aan dit bewind wenschenswaardig deed voorkomen, zonder te bedenken dat nieuwe zegepralen de natie steeds al meer betooveren, en dus de volkstoegenegenheid welke het vreesde slechts vergrooten zouden.

Bonaparte, die het ontwerp gevormd had, maakte ook alleen de toebereidselen tot de uitvoering en organiseerde het geheele expeditieleger. Hij was het ook, die de onderscheidene commissiën van geleerden en kunstenaars koos en samenstelde, welke de Fransche troepen moesten volgen om het geluk der wapenen ten nutte van den voortgang der beschaving te doen strekken. Toen men hem vroeg: of hij langen tijd in Egypte zou vertoeven, antwoordde hij: