is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet met den Dictator!" Verschillende afgevaardigden drongen woedend op hem aan, en daaronder zijn landgenoot Arena, die hem toeriep: „Gij wilt aldus uw vaderland den oorlog verklaren." (Zie de plaat bij Afl. 7).

Daar deze opschudding algemeen scheen, zag Bonaparte, die nog geheel onthutst was van den onverwachten tegenstand in den Raad der Ouden, zich buiten staat om tegen deze nieuwe nog dreigender parlementaire beweging te kampen, en hij spoedde zich derhalve naar zijn geleide, hetwelk hem te midden der troepen terugbracht. Hier gevoelde hij zich vrijer, en zijn zelfvertrouwen, evenals zijne stoutmoedigheid, hernamen hun uitwerking, toen Lucien, die het voorzitterschap had moeten opgeven, omdat hij niet over de vogelvrijverklaring van zijnen broeder wilde laten stemmen, hem niet alleen den steun van het gezag, hetwelk hij wel in den schoot der vergadering nedergelegd had, doch waarvan hij zich desniettemin buiten deze bediende, maar tevens de hulp van zijne welsprekendheid, zijnen moed en zijne volharding aanbracht.

Lucien steeg te paard, reed door de gelederen der soldaten, en riep op den toon van iemand, die* nog altijd dolken en moordenaars voor oogen scheen te hebben:

„Burgers, Soldaten!"

,;Als voorzitter van den Raad der Vijfhonderd verkondig ik ulieden, dat zijn groote meerderheid in dit oogenblik onder de schrikheerschappij staat van eenige met dolken gewapende volksvertegenwoordigers, die de tribune omsingelen, hunne ambtgenooten met den dood bedreigen, en de vreeselijkste beraadslagingen doorzetten."

„Ik verklaar u dat deze vermetele snoodaards, zonder twijfel door Engeland omgekocht, zich tegen den Raad der Ouden verzet en het gewaagd hebben van het vogelvrij verklaren van dien generaal te spreken, die met de uit-