is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn eerste opstel zond Toussaint hem weg, om nadere bevelen af te wachten, op zestig of honderd uren afstands van zijn verblijfplaats, welke nimmer voor een bekend tijdsbestek was bepaald. De spionnen, die hij overal onderhield, waren ook de stomme handlangers van' dezen achterdochtigen dwingeland en waarborgden het stilzwijgen der andere werktuigen, waarvan hij zich bediende. Wanneer men dacht dat hij te St. Domingo was, verscheen hij plots aan de Kaap. Men had nooit den tijd hem te bedriegen.

Het staatkundig bestaan van Toussaint dagteekende van den 22n Augustus 1791, toen de opstand, door den neger Jean Fran?ois aangespoord, wiens vertrouweling hij was, de uitgestrekte samenzwering .tegen de oppermacht der blanken aan het licht bracht. Het verbranden der eigendommen had tot sein gestrekt voor algemeene blankenmoord; terwijl Toussaint zich weldra bij deze verdelging de vrucht van zijne geheime bedrijven deed opmerken. Generaal Davaux, door de Conventie naar St. Domingo gezonden, wendde zich daarom uitsluitend tot hem, en de eerzuchtige slaaf verliet toen Jean Fran<jois, en trad als kolonel in dienst der Republiek. Van dat oogenblik hield de aanranding deiblanken op. Toussaint voerde het opperste gezag m e kolonie, toen de omwenteling van 18n Brumaire den generaal Bonaparte met het Consulaat bekleedde. Door de nieuwe regeering tot opperbevelhebber bevestigd, vorderde Toussaint de overgave van het Spaansche gedeelte der kolonie, hetwelk bij het tractaat van Bazel aan Frankrijk was afgestaan en deed weldra, aan het hoofd van een talrijk leger, zijn gezag over de geheele uitgestrektheid van het eiland St. Domingo erkennen. Toen Toussaint echter he hooge standpunt der macht, waarop de eerste Consul zich geplaatst had, kon waardeeren, begon hij zich over zijne eigene grootheid te verontrusten en vatte het denkbeeld op om tot behoud daarvan, zich voor het moederland en te