is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Rome te herstellen. Bijsonder verdienen echter opgeteekend te worden de woorden van den spreker der regeering, Regnault de Saint Jean d'Angely, die het aan den Senaat voorgelegde ontwerp slechts als voorbijgaand trac tte te doen beschouwen. „Zonder twijfel," zeide hij, „zal eenmaal een dag komen, waarop bet aan den vrede teruggegeven Europa, de behoefte zal gevoelen om de volken door het algemeen maken dezer inrichtingen elkander te doen naderen, en een gedenkwaardig tijdvak door eene algemeen© wijze van tijdmeten, zal willen kenmerken."

Europa volhardde er echter bij, ondanks de ^herstelling van zoo vele verouderde instellingen, Frankrijk op zich zelve te laten staan, wijl het inzag, dat de soort van tegenomwenteling, oppervlakkig in de Fransche maatschappij bewerkstelligd, niets verder dan eene vermomming was, welke aan de maatschappelijke omwenteling haar geheele democratische omkeerende kracht liet behouden. Tien dagen na het Senaatsbesluit, dat den kalender van de oude regeering in plaats van den republikeinschen stelde, was dan ook Napoleon reeds genoodzaakt aan den Senaat het vijandig gedrag van Oostenrijk en Rusland bloot te leggen, en zijn aanstaand vertrek naar het leger bekend te maken.

„Senateuren," zeide hij, o.a.: „Ik ga mijn hoofdstad verlaten, om mij aan het hoofd van het leger te stellen, eene spoedige hulp aan mijn bondgenooten te brengen, en de dierbaarste belangen mijner volkeren te verdedigen."

De wenschen der eeuwige vijanden van het vaste land zijn vervuld geworden. De krijg is in het hart van Duitschland begonnen. Oostenrijk en Rusland hebben zich met Engeland vereenigd, en het tegenwoordig levende geslacht wordt andermaal in alle de rampen van den oorlog medegesleept. Weinige dagen geleden hoopte ik nog dat de vrede niet gestoord zou worden; doch het Oostenrrjksche leger is over de Inn getrokken; Munchen is overweldigd,