is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Keizer Frans gaf deze verzekering in naam van Alexander, en ging heen vergezeld van de Prinsen Lichtenstem en Schwartzenberg. Na hun vertrek zeide hij: „Deze man heeft mij een misslag doen begaan, want ik had mijn overwinning kunnen voortzetten, en het geheele Russische en Oostenrijksche leger gevangen nemen. Het is intusschen to ^ goed; er zullen nu eenige 'tranen minder gestort worden.

Napoleon vergat niet zijn soldaten geluk te wenschen, dat zij op zoo edele wijze hadden bijgedragen om zijne overwinning te verwezenlijken. „Soldaten! zeide hij, „

over u tevreden. Gij hebt in den veldslag van Austerlitz

alles gerechtvaardigd, wat ik van uw onverschrokkenheid

verwacht heb. Gij hebt uw arenden met onsterfelijk roem versierd... Wanneer alles, wat noodig is om den voorspoed van ons vaderland te verzekeren bereikt zal zijn zal ik u naar Frankrijk terug brengen. Daar zult gj het' voorwerp mijner liefderijkste zorgen zijn. M,n volk zal u verheugd te gemoet snellen, en zoo dlkwij gï dan zegt: „ik was bij den veldslag van Austerlitz, zal men antwoorden: „ziedaar een dapper krijgsman! _

Inmiddels had generaal Savar, den Du.tschen Keizer beireleid om te vernemen oï Alexander de verbintenis bekrachtigde. De Keizer van Rusland stemde daarmee in en zeide daarna tot den Franschen generaal „G hebt een minder aantal troepen gehad dan ik, en toch hadtg,j op alle punten de overmacht." - „Sire," antwoordde Savary dit is een gevolg van de krijgskunst, en de vrucht van Keizer geleverd heeft." - „Dat is waar,'; hernam Alexander hii is een groot veldheer. Wat mg betreft, het 13 de eerate maal, dat ik het vuur zie. Ik heb nooit aanspraak

gemaakt om mij met hem te meten.

Op deze staking der vijandelijkheden volgden twee decreten waarvan het eene pensioenen verleende aan de wed wen en kinderen der bij Austerlitz gevallen krijgslieden