is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sedert twee en twintig jaar was hij de leider der Engelsche vrijzinnige staatkunde.

Al zijn kracht en vermogen voor zijn vaderland opofferend en ter wille van behoeftige vrienden zelf met schulden beladen,' gebruikte de 52-jarige staatsman thans de zeebaden om zijn door de jicht geteisterde gezondheid te herstellen.

De vernietiging der Fransche vloot bij Trafalgar had zijn stemming veel verbeterd: hij had nu de gerustheid, dat Napoleon in de eerste jaren geen landing in Engeland zou beproeven.

Pitt zat met zijn vriend lord Canning, vroolijk geluimd, aan een heel bijzonder werkje: namelijk het verbeteren der gebrekkige verzen, ter verheerlijking van Nelson's overwinning, waarbij hunne vaderlandsliefde grooter bleek dan hun dichtkunst.

Te midden van eene geestige woordenwisseling kwam de post brieven brengen.

En die brieven brachten de tijding van den slag bij Austerlitz, den gesloten wapenstilstand en den geheelen aftocht der Russen.

Die slag was te zwaar voor den lijdenden Staatsman: William Pitt staarde met een wanhopigen blik naar het Oosten en viel in zwijm.

Binnen weinige dagen zag hij er uit als een geraamte en die wanhoopsblik verliet hem niet weer.

Lord Canning getuigde later, dat hij nog nooit een man zoo had zien schrikken, en noemde die gelaatsuitdrukking van zijn beroemden vriend den Austerlitz-blik.

Als een stervende werd Pitt naar zijn landgoed gebracht om daar te sterven.

Toen hij bij het binnenkomen zijner studeerkamer de groote kaart van Europa zag hangen, sprak hij op onbeschrijfelijken toon tot zijn nicht: