is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ricord, oud-lid der Conventie, werd door haar gezonden naar 't Zuiden, waar hij tijdens het beleg van Toulon op intiem en voet met Napoleon verkeerde. Hg was als medeplichtige van Babeuf gevangengenomen, doch door het Hooggerechtshof van Vendome vrijgesproken.

Blanchet, teekenaar van beroep, was bekend om zijn verzet tegen de Thermidorianen.

Gariot, Delavigne, Baudemont, Ricard behoorden tot den Parrjschen handelsstad; Bournot was bataljonschef, Jacquemont, oud-lid der rechtbank, was chef de bureau bij het ministerie van Binnenlandsche Zaken. Gindre was geneesheer, Lamarc administrateur in het departement der Jura, Poilpré, oud-kapitein, Liebaut, advocaat, Rigonard Bazin, oud-vrijwilliger van '92, dagbladschrijver, en Demaillot, grondeigenaar, waren de voornaamsten van het Comité.

Twee der leden dezer vereeniging zijn ons reeds bekend: Marcel en de markies de Louvigné. Marcel bleef steeds vasthouden aan zijn cosmopolitische denkbeelden. Hij verwenschte den oorlog en laadde alle rampen daarvan op Napoleon. Met toewijding had hij steeds zijn zorgen gewijd aan de gewonden.

W ij weten, dat hij niet had geaarzeld om Catherine te vergezellen in de ruïnen van het kasteel van Lowendaal op deu avond van Jemappes en hrj het geluk had gehad den kleinen Henriot er uit te verlossen.

Marcel droomde van een universeele republiek, gegrondvest op broederschap en vrede, als alle menschen, de wapens nederleggende, slechts omgang met elkaar zouden hebben om de voortbrengselen van onderlingen arbeid te ruilen en gelukkig met elkander te zijn. Hij was een der eerste leden van den bond der Philadelphen.

Hij was er secretaris van en noemde zich Aristoteles.

Deze, vurig koningsgezind, had in Bretagne en Normandië aan den opstand deelgenomen.