is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twintig generaals, waarvan verschillende luitenant-generaals zijn, zooals de luitenant-generaal Schmettau. Het aantal dooden in het Pruisische leger is bijzonder groot. Men berekent dat er meer dan twintig duizend gesneuveld of gekwetst zijn; veldmaarschalk Mollendorf is gewond, de Hertog van Brunswijk en generaal Blücher gesneuveld; Prins Hendrik van Pruisen zwaar gekwetst. Volgens het zeggen der deserteurs, krijgsgevangenen en parlementairen, heerscht onder de overblijfsels van het vijandelijke leger de grootste verwarring en ontsteltenis."

„De Pruisische armée heeft door dezen veldslag hare geheele terugtochts- en operatielinie verloren. Haar linkervleugel, door Davoust vervolgd, bewerkstelligde den terugtocht op AA eimar, middelerwijl haar rechtervleugel en centrum zich van Weimar verwijderden en op Xaumburg trokken. De verwarring was diensvolgens algemeen. De Koning heeft, aan het hoofd van zijn regiment cavallerie, zich een weg midden door de velden moeten banen."

„Ons verlies wordt op duizend of twaalfhonderd dooden en drie duizend gekwetsten geschat. De Groot-Hertog van Berg berent in dit oogenblik Erfurt-, waar zich een vijandelijk korps, onder bevel van maarschalk Mollendorf en den Prins van Oranje bevindt. Indien de loop der krijgsgebeurtenissen reeds kan bijdragen tot de aanspraak, welke het leger op de achting der natie heeft, kan echter niets het gevoel van verteedering verhoogen door hen ondervonden, die getuigen geweest zijn van de geestdrift en liefde, welke het in het heetste van den strijd voor den Keizer betoonden. Bestond er soms een oogenblik van aarzeling, dan bezielde de bloote kreet van „Leve de Keizer!" wederom den moed en wekte opnieuw aller harten op. Toen de Keizer midden in het gevecht zijne arenden door de cavallerie bedreigd zag, en in volle ren heensnelde om gewijzigde krijgsbewegingen te bevelen, werd hij ieder oogenblik gestoord door de kreten