is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menten terugkeeren. Wie het wagen zou er onze rust te storen, die zal het berouwen; want aan gene zijde van den Weichsel, evenals aan gene zijde van den Donau, te midden der guurheid van den winter, even als bij den aanvang van de herfst, zijn wij steeds Fransche soldaten, en wel de Fransche soldaten van het groote leger."

Steeds oplettend het aandenken der dapperen te vereeren, gelastte Napoleon dat uit de bij Eylau veroverde kanonnen het standbeeld zoude worden gegoten van den generaal d'Hautpoul, hevelhebber der kurassiers, die aan de in dezen ijselrjken veldslag bekomene wonden was overleden.

Hij betuigde verder zijne tevredenheid aan generaal Savary, wegens diens gedrag bij Ostrolenska, en ontbood hem bij zich. Het opperbevel over het vijfde korps werd aan Massena toevertrouwd.

Na onderscheidene gevechten, welke aan menige tot hiertoe onbekende plaatsen eenige vermaardheid gegeven hebben, doch geen beslissenden invloed op den uitslag van den veldtocht hadden, verlegde de Keizer den 25sten April zijn hoofdkwartier naar Finkenstein. Napoleon vaardigde hier een decreet uit over de schouwburgen van Parijs, welke hij in die van den eersten en van den tweeden, rang verdeelde.

Ondertusschen was het Fransche leger, in weerwil van vele overwinningen, niet minder verzwakt door de geduiig herhaalde moorddadige gevechten, door de uitgestrektheid der provinciën en het aantal der plaatsen, welke het bezet hield. Nieuwe recruten waren dienvolgens noodig; de Keizer verlangde deze, en dit deed toen zeggen dat de verkondiging eener groote zegepraal slechts het teeken tot nieuwe lichtingen was. In dezen staat van zaken was echter dit verlangen onvermijdelijk. Daar de vijandelijke Mogendheden, ondanks hare tallooze nederlagen, voortgingen met in het veld te blijven en den vrede te weigeren op de eenige