is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan," zeide hij daarin o.a., „dat de rechten van den troon minder heilig zijn dan die van de driedubbele kroon? Er waren Koningen, vóór dat er Pausen bestonden... Men wil, zeggen zij, mij bij de geheele Christenheid aanklagen. Daarin heerscht een'tijdrekenkundige dwaling van duizend jaren. Het roomsche hof predikt sedert twee jaren het oproeir in het geheim. Ik verdraag dit van den tegenwoordigen Paus, maar 'zou het van geen anderen Paus dulden Wat beoogt men 'met mij bij de geheele Christenheid ,aan te klagen? Mij in de kerkelijke ban doen? Denkt men dan dat daarom Üe wapenen uit de handen mijner soldaten zullen vallen?' enz.

„De Paus 'heeft te veel macht... De Paus dreigt een beroep op het volk te doen. Zij zullen,, evenals ik, zeggen dat zrj 'de Godsdienst willen,, maar niet gezind zijn iets van een vreemde 'macht te verdragen' Ik heb mijn kroon van God en 'door den wil van mijn volken. Ik zal voor het Hof van Rome steeds Karei de Groote en nimmer Lodewijk de Goedaardige zijn." ■

De Keizer kon echter die reis naar Rome niet ten uitvoer brengen. De zaken van Spanje en Portugal hielden hem te Parijs terug en hij stond meer gereed over de Pyreneën dan over de Alpön te trekken. De onderhandelingen met den Heiligen Stoel werden niettemin door diplomatieke agenten, en steeds met denzelfden ongunstigen uitslag, voortgezet. De Paus Verzette zich al meer en meer tegen de eischen van Napoleon. 'Onder dezen waren b.v.:

De invoering van het wetboek Napoleon in de Kerkelijke Staten.

De algemeene afschaffing van alle geestelijke ordens.

De afschaffing van den ongehuwden staat voor depriesters.

De kroning van Joseph Bonaparte door den Paus tot Koning 'van Napels.