is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sen gekrenkt hebben. Hij onthield zich dus om zelf te verklaren dat het Oude Rijk der Jagellons hersteld zou worden, en toen de afgevaardigden der vereeniging van \\ arschau dit van hem begeerden, gaf hg hun te kennen dat de Polen, door de verwijdering en de uitgestrektheid \an hun vaderland, slechts op hen zeiven moesten rekenen.

Het hoofdkwartier van den Keizer was steeds te Wilnadoch het Fransche leger zette zijn zegevierende tocht op' alle punten voort. Bagration en Platow waren, door de snelheid der bewegingen des Keizers, van Barclay de Tollv afgescheiden. De stelling dier beide generaals was daardoor zeer gevaarlijk geworden. Alexander haastte zich om-zijn adjudant Balaschof naar Napoleon te zenden, schijnbaar om \ redesonderhandelingen te openen, maar eigenlijk om den vooruitgang van het Fransche leger te matigen, en aan Bagration den tijd te geven zich wederom met Barclay te vereenigen. Napoleon ontving den gezant met belangstelling en drukte hem zijn leedwezen uit over de vredebreuk. De Russische officier beantwoordde deze ontvangst met aan te kondigen, dat zijn Keizer genegen was opnieuw het stelsel der afsluiting van het vaste land op te volgen, en dat hij bewilligde om op dien grondslag te onderhandelen, mits de Franschen, vóór het begin van alle onderhandeling over de Niemen teruggingen, en het Russische grondgebied ontruimden.

. "Achter de Niemen terug trekken " zeide Napoleon bij zich zeiven; hield zich vervolgens in, ging snel op en neder en overlegde zqn antwoord. De vordering welke hem gegriefd had ter zijde latende, kwam hij spoedig op de hoofdzaak terug. „Laat ons dadelijk onderhandelen," zeide hrj, „hier te \\ ilna, zonder iets onaangeroerd te laten. De diplo' matie weet niets ten einde te brengen, zoodra de omstandigheden het niet gebieden; laat ons den vrede onderteekenen, en ik zal onmiddellijk over de Niemen terug trekken."