is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zonder cavalerie kon men op geen kwartier afstands verkennen. Echter kon men zonder artillerie geen slag wagen, men moest marcheeren, om niet tot een slag gedwongen te worden, dien men bij gebrek aan munitie, nietwenschte; men moest een zekere ruimte innemen, om niet omsingeld te worden, en dit zonder cavalerie, die de kolonnen voorging en verbond. Dit bezwaar, met de ingevallen kou, maakte den toestand zeer verdrietig. Zij, die niet sterk genoeg waren om boven het lot verheven te zijn, verloren hun opgeruimdheid en zagen overal slechts ongeluk, doch de door de natuur boven alles verhevenen bleven vroolijk en zagen slechts nieuwen roem in de bezwaren, die men te boven moest komen.

De vijand, langs de wegen de sporen ziende van de ramp, die het Fransche leger getroffen had, trachtte daarvan voordeel te trekken. Hij omringde alle kolonnen met zijn kozakken, die de afgeraakte wagens weg namen. Deze cavalerie, niet bekwaam een compagnie voltigeurs door te breken, wist zich in dezen toestand geducht te maken. Echter moest de vijand alle pogingen die hij ondernam, berouwen; hij werd door den Onder-Koning, op wiens weg hij zich geplaatst had, overhoop geworpen.

De Hertog van Elchingen, die met 3000 man de achterhoede uitmaakte, had de wallen van Smolensk in de lucht doen springen. Hij werd omsingeld en kreeg het benauwd, doch redde zich met die koenheid, welke hem onderscheidt. Nadat hij den geheelen dag van den 18den den vijand bestendig teruggedrongen had, ging hij 's nachts den Dnieper over en verijdelde zoo de berekeningen van den vijand. Den 19den trok het leger bij Orseza over den Dnieper, en de afgematte Russische armée, die veel verliezen had, staakte hier hare ondernemingen.

Het leger van Volhynie was sedert den 16den te Minsk aangekomen, en trok naar Borisow. Dombrowsky verdedigde

(25)