is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevend van kou, zich om de wachtvuren van den vijand v ei eenigd had, en zoo in den val liep. Deze dwaling kostte 2000 man infanterie, 300 paarden, en drie stukken geschut. Men zei dat de chef niet bij zijn kolonne, maar afzonderlijk was voortgetrokken.

Borisow ontruimd, vereenigden zich de legers van de Dwina en van Volhynie en besloten tot een aanval. Den 28sten, zeer vroeg berichtte de Hertog van Reggio den Keizer dat hij aangevallen was. Een half uur later werd de Hertog van Belluno op den linkeroever aangetast-, en de armee nam de wapenen op. De vijand wilde onzen rechtervleugel overhoop werpen; Doumère, chef der 5de divisie kurassiers, gelastte een cavalerie-aanval met het 4de en 5de kurassierregiment, in het oogenblik, waarop het legioen van den Weichsel diep in het woud werkzaam was, om het centrum van den vijand door te breken, die op de vlucht gedreven werd. Deze kurassiers braken achtereenvolgens zes carrés voetvolk door en joegen de vijandelijke cavalerie op de vlucht, die hare infanterie te hulp gekomen was. 6000 gevangenen, twee vaandels en zes stukken vielen in onze handen.

Ook Hertog van Belluno sloeg den vijand, ontnam hem 600 gevangenen en hield hem van de brug verwijderd.

Den volgenden dag, den 29sten, bleef men op het slagveld. Er was tusschen twee wegen te kiezen, naar Minsk of naar Wilna. De weg van Minsk loopt door bosschen en moerassen en de armée zou er verhongeren. Maar de weg naar Wilna loopt door goede landstreken; de armee, zonder cavalerie, weinig munitie, hoogst afgemat, door 50 marschen en veel zieken en gekwetsten meevoerend, had dringend behoefte bij hare magazijnen aan te komen. Den 5den was het hoofdkwartier te Molodetschino, waar het leger de eerste toevoeren van Wilna ontving.

Alle gewonden, alles wat hinderlijk was, werd naar Wilna gezonden. ' a