is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den nacht van den 2den op den 3den April, meldde de Hertog van Vicenza hem dat de Monarchen weigerden met hem te onderhandelen, en zijn troonsafstand verlangden. Eerst was hij om deze vordering verontwaardigd en wilde nog eenmaal het lot der wapenen beproeven. Maar alles om hem heen volhardde bij eten dof stilzwijgen, en voelde geen lust meer tot vechten. De Keizer gevoelde duidelijk dezen tegenzin en hij nam pen en inkt en schreef het volgende:

„De verbonden Mogendheden verkondigd hebbende, dat Keizer Napoleon de ©enige hinderpaal voor de herstelling van den vrede in Europa is, zoo verklaart Keizer Napoleon, getrouw aan zijn eed, dat hij gereed is den troon, Frankrijk en zelfs het leven te verlaten, tot welzijn van het .vaderland, hetwelk onafscheidelijk is van de rechten van zijn zoon, van die van*het regentschap der Keizerin, en van de handhaving der wetten van het keizerrijk."

„Gegeven in ons keizerlijk paleis van Fontainebleau, den 4den April 1814." Napoleon.

Coulaincourt werd belast met deze oorkonde naar Parijs te brengen, terwijl Ney en Macdonald aan hem werden toegevoegd.

De Keizer vernam spoedig daarna den overgang van Marmont tot de bondgenooten en verkondigde dit verraad aan zijn leger, waarbij hij tevens het gedrag van den Senaat brandmerkte. Doch de boodschapper bracht slechts naar Fontainebleau terug de vordering van een nieuwen afstand, welke den Kroonprins en de geheel© keizerlijke familie van den troon moest uitsluiten.

De Keizer wees dit voorstel verontwaardigd af. Hij dacht er toen ernstig aan om den oorlog voort te zetten, en ging de hulpbronnen optellen, welke hem in het Noorden, in het Zuiden, in de Alpen en in Italië overbleven. Doch zijn verwachting vond geen bijval; en indien iemand het stilzwijgen afbrak, waren het juist geen woorden van geestdrift. Men