is toegevoegd aan uw favorieten.

Onthullingen uit de vrouwenkampen in Zuid-Afrika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sloten. Hierin moesten zij den geheelen nacht verblijf houden- om den volgenden morgen weggezonden te worden. 120 menschen vergezelden hen en van die 120 waren haar echtgenoot en een jongen van 15 jaar mannen.

Te Vrijburg werden zij drie weken opgehouden en daarna bracht men hen naar Kimberley, in spijt van hun smeekingen, dat zij mochten blijven in een huis te Vrijburg. Zij was zeer verzwakt door de ruwe reis en kwam koud en moe in Kimberley aan. Er was geen tent voor hen gereed en ook geen voedsel. Een arme vrouw met 6 kleine kinderen in een kleine tent nam het hulpelooze paar op. Een dame van het Hollandsche comité, wond de oude vrouw in een deken en gaf haar voedsel. Zoo wonen zij met 9 personen in een kleine, wanne tent, metéén bed, de meesten slapen op den grond.

Zij zijn diep ongelukkig.

1. H. G. T. en zijn vrouw.

2. Woonde te Ventersburg, Winburg.

3. Vrouw en vier kinderen.

4.-5. In 't kamp sinds September.

De vrouw kwam in October.

6. Gedwongen. Hij is geboren in de Kaapkolonie, doch van Engelsche afkomst, leefde in den Vrijstaat, ongeveer 10 jaar, alzoo burger en gedwongen te vechten, maar trouwde een Hollandsche vrouw. Zijn broeders uit de Kaapkolonie vechten aan de zijde der Engelsehen. Hij ging van 't commando ziek naar huis.

Een man met een zeer knap uiterlijk. Hij had een nieuw huis laten bouwen met zeven kamers en geploegd en gezaaid. Huis werd verbrand, of vernield.

Kind van 16 maanden stierf in 't kamp. Hebben nog een uitgemergeld jongentje van 4 jaar bij zich.

1. Mrs. F. Du T.

2. Venstershoek, Winburg.

3. Twee kinderen.

4. Echtgenoot in 't kamp.

5. Kwam hier 27 November.

6. Gedwongen en zonder opgaaf van redenen.

7. Geen middelen.

8. Huis niet verbrand, toen ze het verliet.

10. Zou,indien ze toestemming kon krijgen,

gaan naar J. de Beer, Rietspruit.

j Een kind met slechte oogen.

Zeer weinig kleeding.

1. Mrs. D. T. en dochters.

2. Petersburg.

3. Drie kinderen, ongetrouwd.

4. Vader, 58 jaar leefde van zijn geld, was nimmer op commando geweest. Hij was sedert jaren lid van 't stedelijk armbestuur.

Niet in het kamp. Waar hij vertoeft, is onbekend.

Den Donderdag voor 1 Februari, ging Mr. D. T. naar een zijner ver verwijderde hoeven, om zijn zoon van 14 jaar te brengén. In zijn afwezigheid kwamen de Engelschen, zij maakten een vuur in Airs. T's tuin en verbrandden al den voorraad voedsel, zelfs de zeep; twee uren werden haar toen gegeven om alles, wat zij noodig had, op wagens te laden. Zij namen wat kleeren en geld; t 600 waren stevig in een doos gepakt en geborgen in een bundel kleeren. Vier dagen onderweg, werden kleeren en doozen op last van kolonel C. van den wagen gegooid. Zij verloren dus alles, zelfs de t 600. Zij wendde zich tot den kolonel en beklaagde zich. Hij dacht, zei hij dat het een kaffer spulletje was, alles heeft zij verloren. De boerderijen werden „schoongeveegd" van den geheelen voorraad, zelfs zes koeien, die zij in den stal had, werden haar ontnomen.

De vier volgende dagen ontvingen ze alleen harde beschuit tot voedsel. Zondag werd hun ook eenig vleesch gegeven.

Ze weten niets van vader en zoon. Ik gaf Miss I). T. een nieuw paar schoenen en een schort.

1. Twee zusters U.

2. Brandfort.

3. Geen kleine zusters of kindei en bij haar.

4. Vader vocht nooit, is 66 jaar oud, nu gevangen gezet in Groenepunt.

5. Sedert 28 Nov.

6. Gedwongen zonder verklaring waarom. Moesten een wagen huren om hier te komen en dien zelf betalen.

7. Geen geld om naar huis te gaan, maar zoo ze er waren, konden ze leven.

8—9. Hieromtrent weten ze niets.

10- Getrouwde zuster is thuis gelaten. Hare gezondheid is slecht, voortdurende neuralgie en dysenterie.

Tehuis lichte neuralgie maar nooit dysenterie.

Haar vader was slachter. Zij kunnen geen redenen voor haar gevangenschap geven, maardenken, dat eenige mannen haar haatten.

In t kamp verdienden zij iets door voor anderen te naaien en hielden zichzelf zoo in de kleeren.

Blijkbaar zwakke meisjes met lieve gezichtjes en goede manieren; schijnen uitstekende naaisters.

1. Mrs. H. J. V.

2. Vraaiuitzich, Ventersburg.

3. Drie kinderen en een aangenomen kind.

4. De vader stierf in 't hospitaal. Bloemfontein Jan. 1901.

5. Hier aangekomen 3 Oct. 1900.

6. Ze waren gereed naar 't Zuiden te