is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis in beknopten vorm

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en die als tuinen inrichten, welke men hangende tuinen noemde, en ook den toren van Babel bouwen. Van zoodanigen omvang was dit bouwgewrocht, dat Alexander de Groote, die het plan had opgevat den toren te herbouwen, van zijn voornemen afzag, toen 10000 man gedurende twee maanden bezig geweest waren met het opruimen van puin. Zoo maakte Nebukadnezar Babylon tot een wonder der wereld. De stad had een omvang van 12 uren. De muren waren 200 voet hoog, en hierop stonden 250 torens van 100 voet hoogte.

In vele zaken muntten de Babyloniërs uit. Zij hadden groote kennis van den loop der hemellichamen. Deze speelden eene voorname rol in hun godsdienst. Hun voornaamste god was de zonnegod Bel; de toren van Babel verhief zich uit een tempel, hem gewijd. Evenals de Aegyptenaren, hadden zij veel verstand van waterbouwkunde; kanalen verbonden Tigris en Eufraat; vijvers werden gegraven en dijken aangelegd tot regeling der overstroomingen.

Na den dood van Nebukadnezar ging het rijk snel achteruit. In 538 werd het door Cyrus veroverd.

721 v. C. De koning van Assyrië verovert het rijk Israël. 606. De opgestane Babyloniërs, vereenigd met de Meden,

verwoesten Ninive.

600. Nebukadnezar regeert over Babylonië.

538. Cyrus verovert dit rijk.

§ 4. DE PHOENICIÊRS.

Sidon en Tyriis waren machtige handelssteden in Phoenicië. Phoenicië was de smalle strook lands tusschen de Middellandsche Zee en het gebergte Libanon. De Phoeniciërs waren een geslepen handelsvolk. Zij zijn het eerste volk, dat goede schepen