is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte geschiedenis des vaderlands

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de» hem als holhoorige wilde aannemen. H,] was dan ten minste voor hongersnood beveiligd. Zoo verdween de stand ■ der gewone vrijen bijna geheel en al, en vond me» mets anders dan edelen, geestelijken en onvrije*. Wanneer n» de koning het volk opriep, om over de belangen van e land te spreken, versohenen niet meer tal van vrijen in volksvergadering; slechts twee standen, adel en geestelijkhetd, vertegenwoordigden dan het geheele volk.

De driestheid der Noormannen was zeer aangemoe ig < oo de zwakheid der keizers, die na Karel den Groeten kwamen.

Reeds zijn zoon Lodewijk de Vrome was een slecht regent. Hij verdeelde het groote Frankische rijk onder zijne ,1 zenen (in 848, te Verdun). Karei kreeg West-Frankenlan

Frankrijk, Lodewijk kreeg Oost-Frankenland of Do.tsel.lan ,

Lotharins het „nd, dat daar tnssehen lag, Midden-Franke»,and gebeete». Hiertoe beheerde ons land. Later kwamen deze streken aan Duitsebland (879); de Daitsche ke.zer toen dus de leenheer der talrijke graven alluer.

Langzamerhand verminderde het getal die. graien,

mige gravengeslachten stierven nit ol werden verdreven en I óverigen verrijkten zich me. de nagelaten gonwen. Lrten.s ^ "verovering hebben wel het meeat «

„et aantal gonwen bijgedragen. Op het °

behoorde bijna het geheele land aan dne van Holland, den graaf (later hertog) utn bi,schop van Utrecht. In Friesland had geen hunner een.g

gezag van beteekenis.

eerste tijdtafel.

100 j. v. C. Germaansche stammen, o. a. de Bata\i Friezen, vestigen zich in ons land.