is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte geschiedenis des vaderlands

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

macht door de verovering van Portugal zeer vergroot was, dacht hij aan een aanval op Engeland. De hulp, ons in 1585 verstrekt, versterkte hem in zijn plan. Na de vermeestering van Engeland zouden Holland en Zeeland hem van zelf in handen vallen. Tevergeefs waarschuwde Partna tegen de avontuurlijke onderneming; zijne tegenwerpingen waren vruchteloos. Een machtige vloot, de Onoverwinnelijke geheeten, die buiten de matrozen 20000 soldaten aan boord had , stak in zee. Zij moest Parma's legermacht opnemen, wat evenwel belet werd door de blokkade van Duinkei ken door onze vloot. De Armadef, door de Engelschen en Nederlanders geslagen, werd op hare vlucht om Schotland en Ierland heen, grootendeels door storm vernield.

Van zeer groot belang voor ons land was ook de loop der zaken in Frankrijk, waar de streng Katholieke partij zwakker werd. Om deze partij te steunen, had Philips een deel van Parma's leger naar Frankrijk gezonden. Ook dit had de landvoogd met kracht afgeraden, en weldra bleek uit het stoute optreden van Maurits, dat hij goed gezien had.

Maurits was in 1590 ook stadhouder van L trecht en Overijsel geworden, en in 1591 koos Gelderland hem als zoodanig. Willem Lodewijk had toen alleen Friesland, maar kreeg weldra Groningen en Drente er bij. Met hun beiden legden zij zich vol ijver toe op de verbeteringen van het leger. Dat bestond destijds voor de grootste helft uit vreemdelingen, en het geheel, behoudens enkele gunstige uitzonderingen, uit het minste soort van volk. Het voornaamste wapen was de piek, maar langzamerhand nam het getal vuurwapenen toe. De soldaat moest voor zijn eigene wapens, krijgsbehoeften en leeftocht zorgen. Van oefening in den wapenhandel was geen sprake: de soldaat leerde zijn handwerk al doende.

van rijsens , Beknopte Oesch. des Vod., 8e druk.