is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte geschiedenis des vaderlands

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dreven door Holland en Oldenbarnevelt, liadden den prins, zeer tegen zijn zin, meteen leger naar Duinkerken gezonde», eene stad van zeeroovers, welke onzen handel geweldige afbreuk deed. Maurits achtte het voornemen roekeloos. Willem Lodewijk beweerde, dat op de victorie korte blijdschap zou volgen, op eene nederlaag de ondergang des lands. Het bestaan der Republiek werd, volgens hen, op één worp gezet. Ten slotte voegde Maurits zich naar den wil der Staten-Generaal, en hij rukte met 15000 man tusschen Gent en Brugge door naar Nieuwpoort, waar intusschen ook do vloot aangekomen was. Hier vernam hij, dat Albertus, tegen de algemeene verwachting 'in, zijne muitende troepen tot de orde had terug gebracht en nu tegen hem optrok. Wij moesten ons dus voorbereiden op een regelmatigen veldslag tegen de geduchte Spaansche legerbenden. Na eene hardnekkige worsteling besliste een aanval der muiterij te onzen voordeele. Maurits knielde op het slagveld, om God voor de overwinning te danken, en zijne woorden drukten het gevoelen der gansche natie uit.

Voordeel gaf de overwinning niet; de troepen keerden naar het vaderland terug. Bij deze gelegenheid greep eene heftige woordenwisseling tusschen Maurits en Oldenbarnevelt plaats, waardoor eene verkoeling tusschen beide mannen ontstond, die later tot openbare vijandschap oversloeg.

Groote uitputting deed beide partijen naar vrede verlangen, en men begon hierover te onderhandelen. De vijand eischte vrijheid van godsdienst voor de Katholieken, en dat wij afstand zouden doen van de vaart op Indië. Op zulke vorderingen moest de vrede afstuiten, en nu trachtte men tot een wapenstilstand te komen. Maar hiertegen verzette zich eene krachtige partij met Maurits aan het hoofd. Deze