is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarom slechts hij in wien de Heilige Geest woont (Rom. 8 : 26, 27). De Heilige Geest is de geest des gebeds. Slechts door Hem kunnen wij een gebed bidden, dat doordringt tot Gods troon en dat verhoord zal worden. Door Hem ontvangen wij ons gebed van boven. TV ant de gebeden, die opklimmen naar boven, moeten eerst van boven nedergedaald zijn. God moet ons een gebedszaak op het hart binden. De onderwerpen van ons gebed moeten wij van God ontvangen en niet door onze moeielijke omstandigheden. Mozes liet zich door de omstandigheden leiden om zijn broederen te helpen, inplaats van zich door God te laten leiden, en daarom vluchtte hij zoodra de moeielijkheden kwamen (Ex. 2 : 11 —15). Want ons menschelijk gevoel voert ons gewoonlijk niet verder dan tot den tegenstand, dien wij ontmoeten. God moet ons door Zijn Geest aangorden om nu voor deze of gene zaak te bidden, omdat misschien juist nu Zijn tijd gekomen is, ons gebed voor die zaak te verhooren. Daniël zocht, gedreven door den Heiligen Geest, ia de profetieën van Jeremia, hoe lang de ballingschap van Israël duren moest. En toen hij bemerkte, dat de tijd weldra verstreken zou zijn, stelde hij zijn aan-